หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ
 

ที่ราบลุ่มน้ำยม


ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ตั้งแต่ใต้ตัวเมืองสุโขทัย ครอบคลุมถึงเขต
อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
เนื้อที่ประมาณ : 496 ตารางกิโลเมตร (310,000 ไร่)
ระดับความสูงจากน้ำทะเล : ประมาณ 38-53 เมตร


 

แผนที่
 
 
อ้างอิง
โครงการสำรวจสถานภาพพื้นที่ชุ่มน้ำประเภทหนองบึงน้ำจืดของประเทศไทย(ภาคเหนือ) ปีงบประมาณ 2553 โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 
สถานภาพทางกายภาพ  
 

ลักษณะทางกายภาพ
-ลักษณะธรรมชาติ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตอนกลางของลุ่มน้ำยม
-ประเภทหนองบึง หนองบึงในที่ลุ่ม
-ตั้งอยู่ในลุ่มน้ำ  ลุ่มน้ำยม ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำยมตอนกลาง
-ลักษณะพิเศษ  ทั่วไป

ทรัพยากรดิน
-ชุดดินที่พบ ประกอบด้วยกลุ่มชุดดินที่ 3 และ 5
-ดินอินทรีย์ สนุ่นหรือปึ๋งพบเหลืออยู่น้อยเฉพาะในบึงทุ่งลานช้าง

การใช้ที่ดิน
-การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจาก 324 ไร่ ในปี พ.ศ. 2544 ลดลงเหลือ 201 ไร่ ในปี พ.ศ. 2552 ซึ่งลดลงจากทะเลสาบบึง เป็นอ่างเก็บน้ำ
-สภาพการใช้ที่ดินส่วนใหญ่ เป็นอ่างเก็บน้ำ

คุณภาพน้ำผิวดิน
-คุณภาพน้ำ ค่าความสกปรกต่ำ
-สภาพของน้ำ ความเกื้อกูลต่อระบบนิเวศสูง ปริมาณสารอาหารในน้ำต่ำ
-การจัดประเภทแหล่งน้ำ ประเภทที่ 3

สถานภาพทางชีวภาพ  
 

พบพรรณไม้รวม 160 ชนิด 132 สกุล  61 วงศ์ แยกเป็นพรรณไม้น้ำ  127 ชนิด พรรณไม้ทั่วไป 33 ชนิด และมีไม้ต้นที่นำเข้าไปปลูกอีก 8 ชนิด

พบสัตว์ป่าอาศัยอยู่ไม่น้อยกว่า 69 ชนิด ประกอบด้วย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 6 ชนิด นก 46 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 11 ชนิด และสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 6 ชนิด มีสัตว์ป่าที่มีสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable, VU) 1 ชนิด คือ เต่านา (Malayemys subtrijuga)

พบปลาจำนวน 17 ครอบครัว (families) 29 ชนิด (species) จัดอยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable,VU) คือ ปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus)
พบความหลากชนิดของสัตว์หน้าดินทั้งหมด 3 ไฟลั่ม 12 ครอบครัว 12 ชนิด ประกอบด้วยสัตว์หน้าดินในไฟลั่ม Annelida จำนวน 1 ครอบครัว 1 ชนิด Arthropoda จำนวน 6 ครอบครัว 6 ชนิด และ Mollusca จำนวน 4 ครอบครัว 4 ชนิด

คุณค่าการใช้ประโยชน์  
 

คุณค่าการใช้ประโยชน์
-

คุณค่าในระบบนิเวศ
-

การจัดการและการคุกคาม  
 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>