หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติ
 

อุทยานแห่งชาติแม่ยม


ที่ตั้ง : อำเภองาว จังหวัดลำปาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำประเภทแม่น้ำลำห้วย ลำธาร เกาะแก่งในลำน้ำ


แผนที่
 
 

 
สถานภาพทางกายภาพ  
 

                     อุทยานแห่งชาติแม่ยมมีภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นเทือกเขาสูงทั้งด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของพื้นที่ลาดลงยังฝั่งแม่ยมซึ่งไหลผ่านตอนกลางของพื้นที่ ซึ่งเทือกเขาสูงดังกล่าวนี้ทำให้เกิดต้นน้ำที่สำคัญไหลลงสู่แม่น้ำยม แม่น้ำที่สำคัญประกอบด้วยแม่น้ำยม น้ำแม่ปุง น้ำแม่เต้นน้ำ แม่สอง แม่น้ำงาว น้ำแม่ใสและลำห้วยอื่นๆ เป็นจำนวนมาก ได้แก่ น้ำแม่สกึ๋น น้ำแม่ลำ น้ำแม่เป๋า ห้วยผาลาด ห้วยแม่ปง ห้วยแม่พุง และห้วยแม่แปง มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยป่าสัก ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างหนาแน่น มีขนาดสูงใหญ่ นับว่าเป็นตัวแทนป่าไม้สักภาคเหนือได้เป็นอย่างดียิ่ง

สถานภาพทางชีวภาพ  
 

          พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแม่น้ำ ลำห้วย ลำธาร มีแอ่งน้ำขนาดใหญ่บนยอดเขาสูงมีชื่อว่า “ หล่มด้ง ” สภาพป่าประกอบไปด้วยพันธุ์ต่างๆ ทั้งป่าดิบชื้น ป่าดิบเขา ปาเบญจพรรณ สำหรับป่าเต็งรังและป่าแพะจะมีมากบริเวณที่เป็นเนินเขาและที่รายสูงบางส่วน
          พบนกอย่างน้อย 234 ชนิด ชนิดที่อยู่ในสถานภาพถูกคุกคามของโลก (globally threatened) ได้แก่ เหยี่ยวเล็กตะโพกขาว (Polihierax insignis) นกยูง (Pavo muticus) ชนิดที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (vulnerable) ของประเทศไทย ได้แก่ นกลุมพุ (Ducula aenea) ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม
(near threatened) ได้แก่ นกกก (Buceros bicornis) และนกหัวขวานใหญ่สีเทา (Muelleripicus  pulverulentus)
          พบปลาอย่างน้อย 127 ชนิด เช่น ปลาดัก (Ambilceps mangois) ปลาหมอไทย (Anaba testudineus) ปลากระดี่หม้อ (Trichogaster trichopterus) ปลากริมสี (T. pumilis) ปลาค้อ (Noemacheilus dubia) ปลาค้อ (N. redei) ปลาค้อ (N. nicholsi) ปลาค้อ (N. pallidus) ปลาค้อ (N. spilotus) ปลาเขยา (Acrossis siamensis) ปลาน้ำหมึก(Barilius koratensis) ปลาสร้อยหรือปลาขาว (Cirrhinus jullieni) ปลาหนามหลัง (Cyclocheilichthys apogon) ปลาไน (Cyprinus carpio) ปลาซิวหนวดยาว (Esomus metallicus)ปลาเลียหิน (Garra taeniata) เป็นต้น
          พบสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกอย่างน้อย 21 ชนิด ที่สำคัญได้แก่ คางคกหัวราบ ( Bufo macrotis) พบสัตว์เลื้อยคลานอย่างน้อย 53 ชนิด ชนิดที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (vulnerable) ได้แก่ เต่าหก (Manouria empy) สัตว์อื่นๆ ที่สำคัญ ได้แก่ เต่าเหลือง ( Indotestudo elonbata ) เต่าหวาย ( Heosemys grandis )
          
พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างน้อย 58 ชนิด ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically enddanbgered) ได้แก่ แมวป่า (Felis chaus) ชนิดที่อยู่ใน
สถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (endangered) ได้แก่ เสือไฟ (F. temmineki) ได้แก่ ชะนีธรรมดา (Hylobatis lar) หมาใน (Cuon alpinus) หมีควาย (Ursus thibetanus) หากใหญ่ขนเรียบ (Lutra perspicillata)

คุณค่าการใช้ประโยชน์  
 

          พื้นที่ลุ่มริมฝั่งแม่น้ำยมเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญเป็นพิเศษซึ่งยังคงความสมบูรณ์ทั้งในด้านความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลากหลายชนิด ตลอดจนป่าสักธรรมชาติที่หนาแน่นสมบูรณ์ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่หนึ่งในพื้นที่อนุรักษ์ที่มีเหลืออยู่น้อยมากในประเทศไทย ส่วนพื้นที่อื่นๆ ที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวที่สำคัญ ได้แก่ แก่งเสือเต้นซึ่งมีโขดหิน และธารน้ำเชี่ยวเป็นระยะทางยาว ป่าสักริมแม่น้ำและบริเวณหล่มด้งซึ่งเป็นบึงป่าขนาดใหญ่อยู่ในพื้นที่ลุ่มบนภูเขา ล้อมรอบด้วยป่าเบญจพรรณและป่าดิบ มีหมู่บ้านชาวเขา และชาวพื้นเมือง 18 หมู่บ้านและถนน สาย ผ่านในเขตพื้นที่อุทยานฯ ด้วย

การจัดการและการคุกคาม  
 

          โครงการเขื่อนชลประทานแก่งเสือเต้น ส่งผลต่อการสูญเสียความหลากหลายทางระบบนิเวศ ซึ่งเป็นการสูญเสียระบบนิเวศเนื่องจากแหล่งที่อยู่อาศัยถูกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยเฉพาะระบบนิเวศป่าไม้ตามชายฝั่งทั้งสองข้างของแม่น้ำยม (riparian zone) จะถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นระบบนิเวศกึ่งธรรมชาติ นอกจากนี้ยังส่งผลต่อการไหลของน้ำตามธรรมชาติ ปละปริมาณน้ำให้เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการเกิดเกาะ แก่งกลางน้ำจะมีลักษณะผันแปรไปด้วย  และจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลต่อสังคมสัตว์ที่อาศัยในพื้นที่ ที่บางชนิดมีปริมาณลดลงจนอาจถึงสูญพันธุ์ไปจากพื้นที่

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

 
 
อ้างอิง
สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม. 2542. ทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ ของประเทศไทย.
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ. 414 หน้า