หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติ
 

แม่น้ำยม


ที่ตั้ง : อำเภอปง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา อำเภอสอง อำเภอเมือง อำเภอสูงเม่น อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ อำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอสวรรคโลก อำเภอศรีสำโรง อำเภอเมือง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก อำเภอสามง่าม อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์


แผนที่
 
 

 
สถานภาพทางกายภาพ  
 

                     แม่น้ำยมมีต้นกำเนิดจากดอยขุนยวม ทิวเขาผีปันน้ำในเขตอำเภอปง และอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ไหลลงทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปบรรจบกับลำน้ำงาวซึ่งเป็นลำน้ำสาขาในเขตจังหวัดแพร่ ไหลผ่านจังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และบรรจบแม่น้ำน่านที่อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ แม่น้ำยมมีลำน้ำสาขา 77 สาย ที่สำคัญ เช่น น้ำงึม น้ำแม่คง น้ำแม่งาว แม่ใส แม่สอง ห้วยท่าแพ ห้วยแม่สิ้น น้ำแม่มอก น้ำแม่รำพัน คลองสาระบบ คลองลำหนองโบสถ์ คลองคนทีห้วยใหญ่ คลองไผ่รอบ เป็นต้น ในฤดูน้ำหลากมีมวลน้ำไหลหลากลงมาในปริมาณมากและรุนแรง ทำให้เกิดน้ำท่วมบริเวณพื้นที่ราบสองฝั่งแม่น้ำทุกปี

สถานภาพทางชีวภาพ  
 

           พบปลาอย่างน้อย 106 ชนิด ชนิดที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (vulnerable) ได้แก่ปลาดุกด้าน (Clarias batrachusปลาที่สำคัญอีกสองชนิดได้แก่ ปลาติดหิน  (Glyptothorax majorและปลาซิวเจ้าฟ้า (Amblypharyngodon chulabhornaeปลาเศรษฐกิจ ได้แก่ ปลาช่อน (Channa striatusปล่าร่องไม้ตับ (Osteochilus waandersiปลาบู่ทราย(Oxyeleotris marmorataปลาหมอช้างเหยียบ (Pristolepis fasciataปลากะมัง(Puntioplites proctozysronปลาตะพาก (Puntius daruphaniปลาตะเพียนขาว (Puntius gonionotusปลาแก้มช้ำ (Puntius orphoiotesปลาฉลามหางแดง (Epalzeorhynchos frenatusปลากดคัง (Mystus wyckioidesปลาสร้อยนกเขา (Osteochilus hasselti)

คุณค่าการใช้ประโยชน์  
 

          เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญในการอุปโภคบริโภค แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและแหล่งทำการประมง

การจัดการและการคุกคาม  
 

          -โครงการพัฒนาสร้างทำนบ ฝาย อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก และขนาดกลาง เพื่อจังทำระบบชลประทาน ทำให้เกิดผลกระทบต่อธรรมชาติของแม่น้ำยม

          -มีการเสนอโครงการพัฒนาสร้างเขื่อนกับเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่บริเวณแก่งเสือเต้น จังหวัดแพร่ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำฝาย เพื่อทำโครงการชลประทานขนาดกลาง และขนาดเล็กหลายโครงการในลำน้ำยมและลำน้ำสาขา

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

 
 
อ้างอิง
สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม. 2542. ทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ ของประเทศไทย.
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ. 414 หน้า