หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


เอกสารเผยแพร่
หนังสือ/เอกสารแนะนำ
 
หน้า 1 2 3 4
   แนวทางเบื้องต้นสำหรับการประเมินผลกระทบสำหรับพื้นที่ที่มีความสำคัญทางความหลากหลายทางชีวภาพ
   บรรณาธิการ : ฝ่ายความหลากหลายทางชีวภาพ สผ.
   จัดพิมพ์ : 2557  
   จำนวนหน้า : 60 หน้า
   Download
   รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศไทย
   บรรณาธิการ : กลุ่มติดตามประเมินผลนโยบายและแผน สำนักติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม สผ.
   จัดพิมพ์ : 2556  
   จำนวนหน้า : 113 หน้า
   Download
   รายงานการประชุมหารือการดำเนินงานในพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Site) ของประเทศไทย
   วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2550 (ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ)
   บรรณาธิการ : สิริกุล บรรพพงศ์    นิรวาน พิพิธสมบัติ   
   จัดพิมพ์ : เมษายน 2552
   จำนวนหน้า : 52 หน้า
   Download
  
   รายงานแห่งชาติว่าด้วยการอนุวัตอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ ประจำปี 2551 ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2549 - 2551)
   บรรณาธิการ : สิริกุล บรรพพงศ์    นิรวาน พิพิธสมบัติ
   จัดพิมพ์ : มกราคม 2552  
   จำนวนหน้า : 36 หน้า
   Download
  
   การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ สมัยที่ 10  
   The Tenth Meeting of the Conference of the Contracting Parties to the Convention on Wetlands (COP10)
   แปลและเรียบเรียง : วัลลภ ปรีชามาตย์ นิรวาน พิพิธสมบัติ  
   จัดพิมพ์ : มกราคม 2552
   จำนวนหน้า : 48 หน้า
   Download

   National Report on the Implementation of Convention on Wetlands Thailand
   บรรณาธิการ : สิริกุล บรรพพงศ์    นิรวาน พิพิธสมบัติ   
   จัดพิมพ์ : ตุลาคม 2551
   จำนวนหน้า : 36 หน้า
   Download
   ก้าวแรก เพื่อก้าวต่อไป อนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่ชุ่มน้ำ
   (โครงการจัดการและคุ้มครองพื้นที่ชุ่มน้ำ การดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ) 
   จัดพิมพ์ : มกราคม 2550
   จำนวนหน้า : 20 หน้า 
   Download
   The First Step and Steps to Follow Conservation and Protection of Wetland Areas : Implementation of the
   Ramsar Convention. Management and Protection of Wetland Areas.
   จัดพิมพ์ : ธันวาคม 2550
   จำนวนหน้า : 20 หน้า
   Download
   คู่มือการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ (โครงการจัดการและคุ้มครองพื้นที่ชุ่มน้ำ : การดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ)
   จัดพิมพ์ : มกราคม 2550 
   จำนวนหน้า : ทั้งหมด 7 บท
   Download


   โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนในพื้นที่ชุ่มน้ำลุ่มน้ำโขง
   (The Mekong Wetlands Biodiversity Conservation and Sustainable Use Programme- MWBP )
   บรรณาธิการ : นิรวาน พิพิธสมบัติ   
   จัดพิมพ์ : มิถุนายน 2550
   จำนวนหน้า : 64 หน้า
   Download
   ข้อมติรับรองโดยสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ ในการประชุมสมัยที่ 9  
   (Resolution adopted by the 9th meeting of the conferrence of the Parties to the Convention on Wetlands
   (Ramsar Convention) พื้นที่ชุ่มน้ำและน้ำ : สนับสนุนชีวิตและวิถีชีวิต
   บรรณาธิการ : นิรวาน พิพิธสมบัติ   
   จัดพิมพ์ : มกราคม 2549
   จำนวนหน้า : 48 หน้า
   Download

   Wetlands Ecology Companent : Ecological Characterisation of Krabi Estuary and Bay
   Implementation of the Ramsar Convention in Thailand Management and Protection of Wetland Areas Wetlands    Ecology Companent : Ecological Characterisation of Krabi Estuary and Bay.
   จัดพิมพ์ : ธันวาคม 2547
   จำนวนหน้า : 131 หน้า
   รายงานแห่งชาติว่าด้วยการอนุวัตอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ
   จัดพิมพ์ : กันยายน 2545
   จำนวนหน้า : 52 หน้า
   Download
   คู่มือปฏิบัติงาน โครงการจัดการและคุ้มครองพื้นที่ชุ่มน้ำ : การดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ
   จัดพิมพ์ : กันยายน 2545
   จำนวนหน้า : 40 หน้า
   Download

หน้า 1 2 3 4