หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


เอกสารเผยแพร่
หนังสือ/เอกสารแนะนำ
 
หน้า 1 2 3 4

  ทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติของประเทศไทย
  บรรณาธิการ : สิริกุล บรรพพงศ์
  จัดพิมพ์ : ธันวาคม 2542 
  จำนวนหน้า : 414 หน้า 
  เนื้อหา : ข้อมูลและสถานภาพของพื้นที่ชุ่มน้ำในภาพรวมของประเทศไทย ทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ  
               (61 แห่ง) ระดับชาติ (208 แห่ง) และระดับท้องถิ่น
   Download

  An Inventory of Wetlands of International and National Importance in Thailand
  บรรณาธิการ : สิริกุล บรรพพงศ์
  จัดพิมพ์ : มิถุนายน 2545
  จำนวนหน้า : 412 หน้า 

  เนื้อหา : ข้อมูลและสถานภาพของพื้นที่ชุ่มน้ำในภาพรวมของประเทศไทย   ทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ
               (
61 แห่ง) ระดับชาติ (208 แห่ง) และระดับท้องถิ่น (ข้อมูลภาษาอังกฤษ)

   Download

  พื้นที่ชุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
  บรรณาธิการ : สิริกุล บรรพพงศ์
  จัดพิมพ์ : ธันวาคม 2542
  จำนวนหน้า : 142 หน้า 

  เนื้อหา : ข้อมูลสภาพทั่วไปของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวมพื้นที่ชุ่มน้ำภาคเหนือและทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญ
               ระดับนานาชาติ ระดับชาติ และระดับท้องถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   Download

  พื้นที่ชุ่มน้ำภาคกลางและภาคตะวันออก
  
บรรณาธิการ : สิริกุล บรรพพงศ์
  จัดพิมพ์ : ธันวาคม 2542
  จำนวนหน้า : 212 หน้า 

  
เนื้อหา : ข้อมูลสภาพทั่วไปของภาคกลางและภาคตะวันออก ภาพรวมพื้นที่ชุ่มน้ำภาคเกลางและภาคตะวันออกและทะเบียน
               พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ ระดับชาติ และระดับท้องถิ่นของภาคกลางและภาคตะวันออก
 
 Download
  พื้นที่ชุ่มน้ำภาคใต้
  
บรรณาธิการ : สิริกุล บรรพพงศ์
  จัดพิมพ์ : ธันวาคม 2542
  จำนวนหน้า : 212 หน้า 

 
เนื้อหา : ข้อมูลสภาพทั่วไปของภาคใต้ ภาพรวมพื้นที่ชุ่มน้ำภาคเหนือ และทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ                ระดับชาติ และระดับท้องถิ่นของภาคใต้
   Download
  พื้นที่ชุ่มน้ำภาคเหนือ
  บรรณาธิการ : สิริกุล บรรพพงศ์
  จัดพิมพ์ : ธันวาคม 2542
  จำนวนหน้า : 124 หน้า 

  
เนื้อหา : ข้อมูลสภาพทั่วไปของภาคเหนือ ภาพรวมพื้นที่ชุ่มน้ำภาคเหนือ และทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ                ระดับชาติ และระดับท้องถิ่นของภาคเหนือ  
   Download
หน้า 1 2 3 4