หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


เอกสารเผยแพร่
หนังสือ/เอกสารแนะนำ
 
หน้า 1 2 3 4

  รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก 2557 เรื่องพื้นที่ชุ่มน้ำและการเกษตร:คู่หูสู่ความเจริญ
  บรรณาธิการ : นิรวาน พิพิธสมบัติ
  จัดพิมพ์ : ตุลาคม 2557
  จำนวนหน้า : 300 หน้า 

  เนื้อหา : พื้นที่ชุ่มน้ำและภาคการเกษตร กลไกขับเคลื่อน : ความมั่นคงทางอาหารเศรษฐกิจและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
               นโยบายการบริหารจัดการน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำต่อความมั่นคงทางการเกษตร การเกษตรกับพื้นที่ชุ่มน้ำ มาตรฐานการจัดการ
               พื้นที่แรมซาร์ไซต์ พื้นที่ชุ่มน้ำที่หายไปกับการสูญพันธุ์ของความหลากหลายทางชีวภาพ การปรับปรุง ทะเบียนรายชื่อ
               พื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย พื้นที่ชุ่มน้ำกับการปรับตัวและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ชุมชนต้นแบบ
              ในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาพื้นที่ชุ่มน้ำและการเกษตร ความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย
   Download
 

  รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก 2555 เรื่องการท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนพื้นที่ชุ่มน้ำ และชุมชน
  บรรณาธิการ : นิรวาน พิพิธสมบัติ
  จัดพิมพ์ : มีนาคม 2557
  จำนวนหน้า : 88 หน้า 

  เนื้อหา : วิกฤติน้ำท่วมกับการฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำ คุณค่าของพื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำที่หายไปผังเมืองเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำ
              ไว้เป็นแหล่งรองรับน้ำและป้องกันน้ำท่วม โครงสร้างที่เอื้อกับแหล่งธรรมชาติ การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ   
              การจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ทิศทางการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อการท่องเที่ยว ประสบการณ์การใช้พื้นที่ชุ่มน้ำ  
              เพื่อการท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศประสบการณ์ของผู้ประกอบการการใช้พื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อการท่องเที่ยว
              กิจกรรมดูนกในพื้นที่ชุ่มน้ำ
   Download
 

  รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก 2554 เรื่องป่าไม้ดี น้ำคืนมา ฟื้นชีวา พื้นที่ชุ่มน้ำ
  บรรณาธิการ : สิริกุล บรรพพงศ์
  จัดพิมพ์ : มีนาคม 2554
  จำนวนหน้า : 162 หน้า 

  เนื้อหา : แผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 2011-2020 การดำเนินงานของประเทศไทยภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ
              ปฏิญญาชางวอนและเครือข่ายการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยในเส้นทางการบินเอเชียตะวันออก-ออสเตรเลียกับพื้นที่ชุ่มน้ำ
              การอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำโดยภาคธุรกิจ โตโยต้าโครงการปลูกป่านิเวศอย่างยั่งยืน การอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำโดยกระบวนการ   
              มีส่วนร่วม ความเป็นมาของโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ สถานภาพและการคุกคามพื้นที่ชุ่มน้ำ
ชุมชน   
              กับการอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำ
   Download

  รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก 2552 เรื่องจากต้นสายถึงปลายน้ำ-พื้นที่ชุ่มน้ำสานสัมพันธ์ทุกชีวิต
  บรรณาธิการ : สิริกุล บรรพพงศ์
  จัดพิมพ์ : มกราคม 2553
  จำนวนหน้า : 155 หน้า 

  เนื้อหา : การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำสมันที่ 10 การมีส่วนร่วมในการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ-พื้นที่ชุ่มน้ำ การจัดการ
              เรียนการสอนเรื่องพื้นที่ชุ่มน้ำ ชุมชนกับพื้นที่ชุ่มน้ำ องค์กรพัฒนาเอกชนกับการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำกับภาคธุรกิจ
              โครงการสำรวจสถานภาพพื้นที่ชุ่มน้ำประเภทพรุของประเทศไทย การสนับสนุนการทำงานในพื้นที่ชุ่มน้ำ            

   Download

  รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก 2551 เรื่องพื้นที่ชุ่มน้ำสมบูรณ์ดี ชีวีมีสุข
  บรรณาธิการ : สิริกุล บรรพพงศ์
  จัดพิมพ์ : มกราคม 2552
  จำนวนหน้า : 124 หน้า 

  เนื้อหา : 10 ปี ประเทศไทยกับการเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำกับไข้หวัดนก การเปลี่ยนแปลงสภาพ
               ภูมิอากาศ และวัฒนธรรมประเพณี การจำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทยโดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
               ร่วมกับภาพถ่ายดาวเทียม การรณรงค์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องพื้นที่ชุ่มน้ำ การบำบัดน้ำจากโรงงานฟอกย้อมด้วย
               ต้นธูปฤาษี พื้นที่ชุ่มน้ำกับการแก้ไขปัญหาความยากจน
   Download

  รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก 2550 เรื่องพื้นที่ชุ่มน้ำแหล่งอาหารของโลก
  บรรณาธิการ : สิริกุล บรรพพงศ์
  จัดพิมพ์ : มกราคม 2552 
  จำนวนหน้า : 60 หน้า 
  เนื้อหา : พื้นที่ชุ่มน้ำกับทรัพยากรประมง ทรัพยากรประมงกับวิถีชีวิตของชุมชน การสร้างความยั่งยืนให้การประมง
               ทิศทางการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
   Download

  รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก 2546 เรื่องไม่มีพื้นที่ชุ่มน้ำ - ไม่มีน้ำ
  บรรณาธิการ : นิรวาน พิพิธสมบัติ กฤษณา สุขนิวัฒน์ชัย
  จัดพิมพ์ : มกราคม 2547
  จำนวนหน้า : 36 หน้า 
  เนื้อหา : การบรรยายพิเศษ ไม่มีพื้นที่ชุ่มน้ำ-ไม่มีน้ำ ห้องเรียนธรรมชาติ(ทะเลน้อย จังหวัดพังงา) ขุมทรัพย์ธรรมชาติ(พรุคันธุลี
               จังหวัดสุราษฎร์ธานี การฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำ(ดอยหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม) การสร้างความตระหนักในคุณค่า
               และความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำ(พรุบ้านไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต)
   Download

หน้า 1 2 3 4