หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ชุ่มน้ำ

วันที่ สถานที่ เรื่อง
8 ก.พ. 2560 ณ สถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้ง สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก “พื้นที่ชุ่มน้ำลดความเสี่ยงจากภัยภิบัติทางธรรมชาติ”
2-5 ก.พ. 2560 สวนพฤกษศาสตร์ระยอง  กิจกรรมวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก (World Wetlands Day) วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก 2560 "พื้นที่ชุ่มน้ำจำเป็นต่อการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน" และ กรมทรัพยากรธรณี จัดมหกรรมเปิดโลกธรณีวิทยา เพื่อการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1 และการแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย (แผ่นดินไหว ดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก)
2 ก.พ. 2559 ลานเอนกประสงค์ริมน้ำสงคราม บ้านปากอูน ตำบลศรีสงคราม จังหวัดนครพนม จังหวัดนครพนม ร่วมกับ WWF จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกประจำปี 2559
2 ก.พ. 2559 สวนพฤกษศาสตร์ระยอง งานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี 2559 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนในท้องถิ่นให้เข้มแข็ง รวมทั้งช่วยกันอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำในพื้นที่
23 ก.พ. 2558 สวนพฤกษศาสตร์ระยอง งานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี 2558 (The World Wetland Day 2015) พื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อเรา เพื่อโลก เพื่ออนาคต” (Wetland For Our Future) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
5 ก.พ. 2558 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก (Wetlands for Our Future) “พื้นที่ชุ่มน้ำเพื่ออนาคตของเรา"
ประจำปี 2558
16-17 ก.พ. 2557 สวนพฤกษศาสตร์ระยอง
องค์การ สวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.)
งานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี 2557
6 ก.พ. 2557 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี 2557
6-7 มี.ค. 2556 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา ทรัพยากร ป่าชายเลนที่ 1 (ตราด) ต.กระแจะ อ.เมือง จ.ตราด  สัมมนา เรื่อง "ศูนย์เรียนรู้ชุมชน : การจัดการองค์ความรู้ เพื่อการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน และชายฝั่งอย่างยั่งยืน" ตามแผนการปฏิบัติงานของ โครงการป่าชายเลนเพื่ออนาคต
(Mangroves For the Future : MFF) ประจำปี 2556
5 มี.ค. 2556 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา ทรัพยากร ป่าชายเลนที่ 1 (ตราด) ต.กระแจะ อ.เมือง จ.ตราด  การประชุมคณะกรรมการประสานความร่วมมือระดับชาติ
ด้านนิเวศป่าชายเลนเพื่ออนาคต ครั้งที่ 1/2556
1 มี.ค. 2556 บ้านปากทะเล หมู่ 2 ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี  นิทรรศการในเทศกาลดูนกชายเลนปากทะเล
4 ก.พ. 2556 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 กรมทรัพยากรน้ำ กิจกรรมเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี 2556 "รักน้ำ ดูแลพื้นที่ชุ่มน้ำ"
1 ก.พ. 2556 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  งานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี 2556