หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติ
 

แม่น้ำกก


ที่ตั้ง : อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง อำเภอแม่จัน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย


แผนที่
 
 

 
สถานภาพทางกายภาพ  
 

          แม่น้ำกกไหลจากเขตภูเขาในเมืองกก รัฐเชียงตุง สหภาพเมียนมาร์ ผ่านพื้นที่ภูเขาเข้าเขตประเทศไทยที่อำเภอแม่กก จังหวัดเชียงใหม่ แล้วไหลผ่านบริเวณแอ่งเชียงแสน และลงสู่แม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย แม่น้ำฝางซึ่งมีต้นน้ำอยู่ที่อำเภอฝางไหลลงสู่แม่น้ำกกที่ท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ และแม่น้ำลาวซึ่งมีต้นน้ำที่ภูเขาผีปันน้ำในอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ไหลลงสู่แม่น้ำกกที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ลุ่มน้ำกกมีพื้นที่ลุ่มน้ำทั้งหมดประมาณ 11,295 ตารางกิโลเมตร (7,059,375 ไร่) บางส่วนของลุ่มน้ำอยู่ในเขตสหภาพเมียนมาร์ แบ่งเป็นลุ่มน้ำสาขาได้ ลุ่มน้ำหลัก คือ ลุ่มน้ำแม่กก ลุ่มน้ำแม่ลาว และลุ่มน้ำฝาง

สถานภาพทางชีวภาพ  
 

          พบปลาอย่างน้อย 8 ชนิด ได้แก่ ปลาหมอ (Anabas testudineusปลานิล (Oreochromis niloticusปลากระดี่หม้อ (Trichogaster trichopterus) ปลากริม (Trichopsis vittatasปลาช่อน (Channa striatusปลากดเหลือง (Mystus nemunusปลาดุกด้าน (Clarias batrachus
       

คุณค่าการใช้ประโยชน์  
 

         แม่น้ำกกเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำที่สำคัญของภาคเหนือ นักท่องเที่ยวนิยมล่องแพร หรือนั่งเรือหางยาวล่องแม่น้ำกกโดยบริเวณสองฝั่งแม่นี้จุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น พระธาตุสบฝาง บ้านแม่สลัก บ้านใหม่(หมู่บ้านไทยใหญ่) บ้านเมืองงาม (หมู่บ้านกะเหรี่ยง) บ้านจะดือ (หมู่บ้านมูเซอ) บ้านยามูบ (หมู่บ้านมูเซอใหม่) โป่งน้ำร้อน ผาเคียว บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร และถ้ำพระ นอกจากนี้แม่น้ำกกยังมีคุณค่าต่อการคมนาคมทางน้ำ ทั้งการสัญจร และการท่องเที่ยว ก่อให้เกิดรายได้ในการขายบริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในรูปแบบรีสอร์ท โรงแรม ร้านอาหาร และการล่อเรือ ชุมชนในท้องถิ่นนำเที่ยวโดยการล่องแพ ได้รับค่าแรงงาน 1,500 บาทต่อคู่ และยังมีรายได้จากการเก็บหินกรวดประมาณวันละ 500-1,000 บาทต่อลำ ประมาณ 20-30 ราย

การจัดการและการคุกคาม  
 

         มีการปลูกสิ่งก่อสร้าง เช่น โรงแรมรีสอร์ทบริเวรลำน้ำกกเพื่อการท่องเที่ยวการสร้างสวนเกษตร การบุกรุกพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำมีเพิ่มมากขึ้น ทำให้พื้นที่พรุหญ้าลดจำนวนลงเนื่องจากถูกปรับใช้เพื่อการเกษตร มีการตัดไม้ทำลายป่าในบางบริเวณ และมีการดูดทรายที่ไม่มีการควบคุม ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแม่น้ำกก เปลี่ยนแปลงทิศทางการไหลของน้ำ ลำน้ำตื้นเขิน พื้นที่ริมฝั่งถูกกัดเซาะพังทลายโดยเฉพาะที่บ้านใหม่หมอกจ๋าม ซึ่งเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวไทยใหญ่ หมู่บ้านอยู่ริมฝั่งแม่น้ำกก บ้านเรือนถูกทำลายเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการกัดเซาะฝั่งของแม่น้ำกก

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

 
 
อ้างอิง
สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม. 2542. ทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ ของประเทศไทย.
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ. 414 หน้า