หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


คณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ
 

ระเบียบวาระการประชุม
คณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 1/2555
วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 


ระเบียบวาระที่ 1          เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2          เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 3/2555

ระเบียบวาระที่ 3          เรื่องเพื่อทราบ
                                     3.1  ผลการประชุม EAAFP Implementation Strategy Workshop
                                     3.2  การจัดกิจกรรมวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี 2555
                                     3.3  การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ สมัยที่ 11
                                     3.4  ผลกระทบของภาวะน้ำจืดบริเวณดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม
                                     3.5  ผลการประชุม Pre – COP 11 Asia Regional Meeting of the Ramsar Convention on Wetlands
                                     3.6  ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ สมัยที่ 43
                                     3.7  ความก้าวหน้าการก่อสร้างศูนย์ราชการบึงกาฬ

ระเบียบวาระที่ 4          เรื่องเพื่อพิจารณา
                                     4.1  การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการป้องกันปัญหาอุทกภัย
                                     4.2  โครงการขุดลอกในพื้นที่ชุ่มน้ำบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร
                                     4.3  การปรับปรุงองค์ประกอบคณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ

ระเบียบวาระที่ 5          เรื่องอื่นๆ


อ้างอิง  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. คณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ