หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


คณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ
 

ระเบียบวาระการประชุม
คณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่  3/2555
วันอังคารที่ 4 กันยายน 2555 เวลา 14.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 17  อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 


ระเบียบวาระที่ 1          เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2          เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 2/2555

ระเบียบวาระที่ 3          เรื่องเพื่อทราบ
                                     3.1  รายงานการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ สมัยที่ ๑๑
                                     3.2  โครงการก่อสร้างพุทธมณฑลระยอง จังหวัดระยอง
                                     3.3  โครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ จังหวัดระยอง
                                     3.4  การฝึกอบรมผู้จัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ

ระเบียบวาระที่ 4          เรื่องเพื่อพิจารณา
                                     4.1  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบวาระที่ 5          เรื่องอื่นๆ


อ้างอิง  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. คณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ