หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


คณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ
 

ระเบียบวาระการประชุม
คณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 1/2557
วันอังคารที่ 11 มีนาคม 2557 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 


ระเบียบวาระที่ 1          เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2          เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 2/2556

ระเบียบวาระที่ 3          เรื่องเพื่อทราบ
                                     3.1  การดำเนินงานตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 เรื่องแนวทางและ
                                           ขั้นตอนในการจัดทำและพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ
                                           ข้อ 10 ของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552
                                     3.2  การประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี 2552
                                     3.3  ผลการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ (Standing Commitee) สมัยที่ 46
                                     3.4  ผลการประชุมภาคีพันธมิตรนกอพยพเส้นทางการบินเอเชียตะวันออก-ออสเตรเลีย ครั้งที่ 7 (7th Meeting of the
                                            Partners (MOP7))

ระเบียบวาระที่ 4          เรื่องเพื่อพิจารณา
                                     4.1 การปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ
                                     4.2 การปรับปรุงองค์ประกอบคณะทำงานวิชาการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ
                                     4.3 เมืองแห่งพื้นที่ชุ่มน้ำถวายในหลวง
                                     4.4 ผลการประชุมหารือการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ชุ่มน้ำเวียงหนองหล่ม พื้นที่ชุ่มน้ำหนองหลวง และแอ่งเชียงแสน
                                           จังหวัดเชียงราย ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
                                     4.5 ขั้นตอนการเสนอขอขึ้นทะเบียนพื้นีท่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายยกอพยพในโครงการอนุรักษ์นกอพยพ และการใช้ประโยชน์
                                           ถิ่นที่อยู่อาศัยของนกอพยพอย่างยั่งยืนในเส้นทางการบินเอเชียตะวันออก-ออสเตรเลีย

ระเบียบวาระที่ 5          เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อ้างอิง  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. คณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ