หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


คณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ
 

ระเบียบวาระการประชุม
คณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 2/2557
วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 


ระเบียบวาระที่ 1          เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2          เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 1/2557

ระเบียบวาระที่ 3          เรื่องเพื่อทราบ
                                     3.1  สืบเนื่องความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามมติและความเห็นของคณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ
                                     3.2  ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเสนอพื้นที่ชุ่มน้ำเป็นพื้นที่เครือข่ายนกอพยพในเส้นทางการบิน เอเชียตะวันออก-
                                            ออสเตรเลีย
                                     3.3  ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค เรื่อง Developing Management Criteria and a Management
                                            Effectiveness Evaluation Process for Ramsar Sites
                                     3.4  ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ ครั้งที่ 47 และแผนการดำเนินงานสำหรับการเข้าร่วม
                                            ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ สมัยที่ 12 ณ กรุง Punta del Este ประเทศอุรุกวัย
                                     3.5  ผลการประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่งประเทศ
                                            สำหรับนกอพยพในเส้นทางการบินเอชียตะวันออก-ออสเตรเลีย

ระเบียบวาระที่ 4          เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา
                                     4.1 การปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ

ระเบียบวาระที่ 5          เรื่องเพื่อพิจารณา
                                     5.1 รายงานแห่งชาติของประเทศไทย ว่าด้วยการอนุวัตอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ
                                     5.2 การกำหนดคำนิยามของพื้นที่ชุ่มน้ำ
                                     5.3 การเสนอพื้นที่ชุ่มน้ำโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร และพื้นที่ชุ่มน้ำปากทะเล แหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมเป็น
                                           เครือข่ายนกอพยพ
                                     5.4 มาตรการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศของประเทศไทย
                                     5.5 การปรับปรุงทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติของประเทศไทย

ระเบียบวาระที่ 6          เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อ้างอิง  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. คณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ