หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


คณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ
 

ระเบียบวาระการประชุม
คณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 3/2557
วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2557 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 


ระเบียบวาระที่ 1          เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2          เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่
                                     28 กรกฎาคม 2557

ระเบียบวาระที่ 3          เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา
                                     3.1  การปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ
                                     3.2  การปรับปรุงทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติของประเทศไทย

ระเบียบวาระที่ 4          เรื่องเพื่อทราบ
                                     4.1 ความก้าวหน้าการเตรียมเข้าร่วมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 12 ณ เมืองปุนตา เดล เอสเต้
                                           ประเทศอุรุกวัย
                                     4.2 การกำหนดคำนิยามของพื้นที่ชุ่มน้ำ
                                     4.3 โครงการ Maximizing Carbon Sink and Conserving Biodiversity Through Sustainable Conservation,
                                           Restoration and Management of Peat-Swamps Ecosystem
                                     4.4 การดำเนินงานในพื้นที่ชุ่มน้ำบึงทุ่งกะโล่ จังหวัดอุตรดิตถ์

ระเบียบวาระที่ 5          เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อ้างอิง  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. คณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ