หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


คณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ
 

ระเบียบวาระการประชุม
คณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 1/2558
วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 


ระเบียบวาระที่ 1          เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2          เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่
                                     29 กันยายน 2557

ระเบียบวาระที่ 3          เรื่องเพื่อพิจารณา
                                     3.1  แผนปฏิบัติการการจัดการป่าพรุในประเทศไทย
                                     3.2  ความเห็นของประเทศไทยต่อร่างข้อมมติต่างๆ สำหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ขุ่มน้ำ สมัยที่ 12

ระเบียบวาระที่ 4          เรื่องเพื่อทราบ
                                     4.1 มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558
                                     4.2 ผลการดำเนินงานของคณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ ปี 2557
                                     4.3 ผลการประชุมเตรียมการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ขุ่มน้ำ สมัยที่ 12 ของภูมิภาคเอเชีย ระหว่างวันที่
                                           3-7 พฤศจิกายน 2557 ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา
                                     4.4 ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ขุ่มน้ำ ครั้งที่ 48 ระหว่างวันที่ 26-30 มกราคม 2558
                                           ณ เมืองกลองด์ สมาพันรัฐสวิส
                                     4.5 ผลการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
                                     4.6 ผลการประชุมภาคีพันธมิตรเพื่อการอนุรักษ์นกอพยพและการใช้ประโยชน์ถื่นที่อยู่อาศัยของนกอพยพอย่างยั่งยืนใน
                                           เส้นทางการบินเอเชียตะวันออก-ออสเตรเลีย ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 16-21 มกราคม 2558 ณ เมืองคูชิโร่ ประเทศญี่ปุ่น
                                     4.7 ผลการศึกาามาตรการอนุรักา์พื้นที่ชุ่มน้ำตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 ของสำนักงาน
                                           ตรวจเงินแผ่นดิน

ระเบียบวาระที่ 5          เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อ้างอิง  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. คณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ