หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


คณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ
 

ระเบียบวาระการประชุม
คณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 1/2560
วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 14.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 


ระเบียบวาระที่ 1          เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2          เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่
                                     11 เมษายน 2558

ระเบียบวาระที่ 3          เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                                     3.1  การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี 2560
                                     3.2  ผลการประชุม The Ninth Meeting of Partners of the East Asian - Australasian Flyway Parnership                                             ระหว่างวันที่ 11 - 15 มกราคม 2560 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
                                     3.3  ภาคีบางประกงเสนอแม่น้ำบางประกงเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Site)
                                     3.2  จังหวัดนครพนมเสนอแม่น้ำสงครามตอนล่างเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Site)

ระเบียบวาระที่ 4          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                                     4.1 การปรับปรุงมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ

ระเบียบวาระที่ 5          เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อ้างอิง  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. คณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ