หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


คณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ
 

ระเบียบวาระการประชุม
คณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 2/2560
วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 


ระเบียบวาระที่ 1          เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2          เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 1/25560
                                     เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560

ระเบียบวาระที่ 3          เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา
                                     3.1  การปรับปรุงมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ

ระเบียบวาระที่ 4          เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                                     4.1 การจัดทำรายงานแห่งชาติอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ (National Report)

ระเบียบวาระที่ 5          เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อ้างอิง  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. คณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ