หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


การดำเนินงานตามพันธกรณี
 

การประชุม


         ในส่วนของประชุมที่เกี่ยวข้องตามภาระหน้าที่ในการดำเนินงานตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ มี 2 คณะ ด้วยกัน ดังนี้

          คณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ

          คณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ