หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


การดำเนินงานตามพันธกรณี
การดำเนินงานเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก

สำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ได้กำหนดให้วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ทั้งนี้ เนื่องจากอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ
     หรืออนุสัญญาแรมซาร์ ได้ถือกำเนิดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2514 ณ เมืองแรมซาร์ ประเทศอิหร่าน

ในแต่ละปีสำนักเลขาธิการอนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Secretariat) จะกำหนดหัวข้อ (Theme) ให้แต่ละประเทศภาคีร่วมเฉลิมฉลอง ดังนี้

ปี
Theme
หัวข้อของประเทศไทย
2560
Wetlands for Disaster Risk Reduction พื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อการลดความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ
2559
Wetland : Sustainable livelihood พื้นที่ชุ่มน้ำ:วิถีชีวิตที่ยั่งยืน
2558
Wetland for Our Future พื้นที่ชุ่มน้ำเพื่ออนาคต
2557
Wetlands and Agriculture : Partners for Growth พื้นที่ชุ่มน้ำและการเกษตร : คู่หูสู่ความเจริญ
2556
Wetlands Take Care of Water รักน้ำ ดูแลพื้นที่ชุ่มน้ำ
2555
Wetlands Tourism : A Great Experience การท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนพื้นที่ชุ่มน้ำและชุมชน
2554
Wetlands and Forests ป่าไม้ดี น้ำคืนมา ฟื้นชีวาพื้นที่ชุ่มน้ำ
2553
Caring for wetlands - an answer to climate change โลกร้อนบรรเทาได้ หากใส่ใจในพื้นที่ชุ่มน้ำ
2552
Upstream-Downstream: Wetlands connect us all จากต้นสายถึงปลายน้ำ-พื้นที่ชุ่มน้ำสานสัมพันธ์ทุกชีวิต
2551
Healthy Wetlands, Healthy People พื้นที่ชุ่มน้ำสมบูรณ์ดี ชีวีมีสุข
2550
Wetlands support fisheries keep them healthy พื้นที่ชุ่มน้ำ : แหล่งอาหารของโลก
2549
To undertake actions aimed at raising public awareness of wetland values and benefits in general and the Ramsar Convention in particular

ประเทศไทยกับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ
สมัยที่ 9

2547
From the Mountains to the Sea Wetlands let work for us จากภูเขาสู่ทะเล-พื้นที่ชุ่มน้ำให้ประโยชน์แก่เรา

รายละเอียดเพิ่มเติม >>