หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


การประชุม
 

การประชุมที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ชุ่มน้ำ

วันที่ สถานที่ เรื่อง
7 ส.ค. 2560 ห้องประชุมกมลทิพย์ ๑ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ  การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษา
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชุ่มนํ้าขแงประเทศไทย
15 พ.ค. 2560 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประชุมคณะอนุกรรมการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 2/2560
22-24 เม.ย. 2560 ณ บริเวณ ไลฟ์สไตล์ฮอลล์ ชั้น 2 สยามพารากอน BIOFIN DAY ภายใต้แนวคิด “จากฐานทรัพยากรไทยที่มั่นคง สู่นวัตกรรมการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน”
18 เม.ย. 2560 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประชุมคณะอนุกรรมการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 1/2560
9-10 ก.พ. 2560 ณ จังหวัดเชียงราย การประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี 2560 เรื่อง พื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อการลดความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ
15 ก.ค. 2559 ห้องประชุมบางลำพู
โรงแรมอมารี ประตูน้ำ กรุงเทพฯ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ
7 มี.ค. 2559 ห้องประชุม 603 ชั้น 6 อาคารสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  การประชุมคณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 1/2559
2-3 ก.พ. 2559 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา การประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี 2559
เรื่อง "พื้นที่ชุ่มน้ำ:วิถีชีวิตที่ยั่งยืน"
14 ต.ค. 2558 ห้องประชุม 603 ชั้น 6 อาคารสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  การประชุมคณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 7/2558
11 ก.ย. 2558 ห้องประชุม 603 ชั้น 6 อาคารสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  การประชุมคณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 6/2558
4 ก.ย. 2558 ห้องประชุม 602 ชั้น 6 อาคารสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  การประชุมคณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 5/2558
7 ส.ค. 2558 โรงแรมเสนาเพลส กรุงเทพฯ การประชุมเพื่อเผยแพร่ผลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วย พื้นที่ชุ่มน้ำ สมัยที่ 12
5 ส.ค. 2558 ห้องประชุม 602 ชั้น 6 อาคารสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  การประชุมคณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 4/2558
27 มิ.ย. 2558 ห้องประชุม 603 ชั้น 6 อาคารสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  การประชุมคณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 3/2558
11 พ.ค. 2558 ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การประชุมคณะอนุกรรมการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 1/2558
10 เม.ย. 2558 ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  การประชุมคณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 2/2558
12 ก.พ. 2558 ห้องประชุม 603 ชั้น 6 อาคารสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

  การประชุมคณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 1/2558

1-3 ก.พ. 2558 ณ อาคารศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ. เพชรบุรี การประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี 2558
เรื่อง "พื้นที่ชุ่มน้ำเพื่ออนาคต"
12 ธ.ค. 2557 ห้องประชุม 603 ชั้น 6 อาคารสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  การประชุมคณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 7/2557
9 ต.ค. 2557 ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  การประชุมคณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 6/2557
29 ก.ย. 2557 ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การประชุมคณะอนุกรรมการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 3/2557
22 ส.ค. 2557 ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  การประชุมคณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 5/2557
28 ก.ค. 2557 ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การประชุมคณะอนุกรรมการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 2/2557
22 ก.ค. 2557 ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  การประชุมคณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 4/2557
16 พ.ค. 2556 ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  การประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ (Implementation Strategy 2012-2016) ของ East Asian - Australasian Flyway Partnership
30 เม.ย. 2557 ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  การประชุมคณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 3/2557
17-18 มี.ค. 2557 โรงแรมรามา การ์เด้นท์ กรุงเทพฯ การประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี 2555
เรื่อง "พื้นที่ชุ่มน้ำและการเกษตร : คู่หูสู่ความเจริญ"
11 มี.ค. 2557 ห้องประชุมชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประชุมคณะอนุกรรมการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 1/2557
4 มี.ค. 2557 ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  การประชุมคณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 2/2557
8 ม.ค. 2557 ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  การประชุมคณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 1/2557
6 ส.ค. 2556 ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  การประชุมคณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 5/2556
19 มิ.ย. 2556 ห้องประชุม 603 ชั้น 6 อาคารสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  การประชุมคณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 4/2556
23 พ.ค. 2556 ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 2/2556 และคณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 3/2556

13 มี.ค. 2556 ห้องประชุม 603 ชั้น 6 อาคารสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  การประชุมคณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 2/2556
4 ก.พ. 2556 ห้องแคทลียา โรงแรมรามา การ์เด้นท์ กรุงเทพฯ  การประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี 2556
เรื่อง "รักน้ำ ดูแลพื้นที่ชุ่มน้ำ
"
30 ม.ค. 2556 ห้องประชุมชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การประชุมคณะอนุกรรมการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 1/2556
11 ม.ค. 2556 ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  การประชุมคณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 1/2556
28 พ.ย. 55 ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  การประชุมคณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 4/2555
4 ก.ย. 2555 ห้องประชุมชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การประชุมคณะอนุกรรมการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 3/2555
17 ส.ค. 2555 ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  การประชุมคณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 3/2555
22 มิ.ย. 2555 ห้องประชุมชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การประชุมคณะอนุกรรมการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 2/2555
15 มิ.ย. 2555 ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  การประชุมคณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 2/2555
29 ก.พ. 2555 ห้องประชุมชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การประชุมคณะอนุกรรมการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 1/2555
1 ก.พ. 2555 โรงแรมมารวย การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ  การประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี 2555
เรื่อง "การท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนพื้นที่ชุ่มน้ำและชุมชน
27 ม.ค. 2555 ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  การประชุมคณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 1/2555