หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


นิยาม ความหมาย
 


           ภารกิจ/หน้าที่กลุ่มงานสนับสนุนการจัดการระบบนิเวศ

 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อการอนุรักษ์ สงวนรักษา ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ระบบนิเวศบนบกและระบบนิเวศน้ำอย่างยั่งยืน ให้สอดคล้อง
     กับแผนงานระดับชาติและพันธกรณีระหว่างประเทศ

  สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนสำหรับความหลากหลาย
      ทางชีวภาพ

  ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามโปรแกรมงานความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง ป่าไม้ ระบบนิเวศแหล่งน้ำในแผ่นดิน
      ระบบนิเวศเกษตร พื้นที่แห้งแล้งและกึ่งชื้น และระบบนิเวศภูเขา

  ประสานความร่วมมือกับระหว่างประเทศ เพื่อดำเนินโดยสอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศและทรัพยากรชีวภาพ

  ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะทางวิชาการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาใดๆ ที่มีผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

  ให้คำปรึกษาและสนับสนุนข้อมุลทางวิชาการด้านการจัดการระบบนิเวศแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน
      และชุมชน

  ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการ คณะทำงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานงานกลางความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ