หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


นโยบาย

นโยบายการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2551 - 2555
      มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นฐานที่มั่นคงของการดำรงชีวิตของคนไทย ควบคู่กับการวิจัยคุณค่า
ความหลากหลายทางชีวภาพให้นำมาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างกลไกในการเข้าถึง และมีการแบ่งปันผลประโยชน์ จากการพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพให้กับประเทศ อย่างยุติธรรมและเท่าเทียม และยังเป็นการลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างมีนัยสำคัญโดยสามารถธำรงรักษาระบบนิเวศต่างๆ ชนิดพันธุ์ แหล่งพันธุกรรมที่สำคัญ และคุ้มครององค์ประกอบความหลากหลายทางชีวภาพที่เกี่ยวข้อง ไว้ได้อย่างยั่งยืน

>>>>>>>>>รายละเอียดเพิ่มเติม

  แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.2558-2564
      เป็นแผนหลักด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ซึ่งได้จัดทำมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 จนถึงแผนแม่บทฯ ฉบับปัจจุบัน นับเป็นฉบับที่ 4 โดยมุ่งเน้นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้องคุ้มครอง และเพิ่มพูนผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการจากระบบนิเวศ ควบคู่กันกับสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจในบทบาทและความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และการบูรณาการการจัดการร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ซึ่งการดำเนินงานในพื้นที่ชุ่มน้ำมีความสอดคล้องกับยุทศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ ในหัวข้อ 2.3 แผนการปฏิบัติการพื้นที่ชุ่มน้ำ ซึ่งแผนดังกล่าวประกอบด้วย 2 มาตรการ และมีจำนวนกิจกรรม/แผนงาน/โครงการทั้งสิ้น 41 โครงการ

>>>>>>>>>รายละเอียดเพิ่มเติม