หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ
 

 ภูมิหลังอนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ

          อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกน้ำหรืออนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) ตามชื่อสถานที่ที่จัดให้มีการประชุมเพื่อรับรองอนุสัญญาใน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514 (ค.ศ. 1971) คือเมืองแรมซาร์ ประเทศอิหร่าน
อนุสัญญานี้เป็นข้อตกลงระหว่างรัฐบาล ซึ่งกำหนดกรอบการทำงานสำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และยับยั้ง การสูญเสียของพื้นที่ชุ่มน้ำในโลกซึ่งจะต้องมีการจัดการเพื่อใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด อนุสัญญาฯ มีผล
บังคับใช้เมื่อปี พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975) ตามเงื่อนไขว่าอนุสัญญาฯ จะมีผลบังคับใช้เมื่อประเทศต่างๆ เข้าร่วมเป็นภาคี 7 ประเทศ ขณะนี้นับถึง 31 ธันวาคม 2556 มีประเทศต่างๆ จากภูมิภาคทั่วโลกเข้าร่วมเป็นภาคี รวมทั้งสิ้น 168 ประเทศ รวมทั้งประเทศในทวีปเอเซีย ได้แก่ อิหร่าน อิรัก
จอร์แดน อินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศ เนปาล ศรีลังกา ญี่ปุ่น เวียดนาม อินโดนจีน ฟิลิปปินส์ จีน มาเลเซียและกัมพูชา ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคี
อนุสัญญาแรมซาร์เป็นลำดับที่ 110 ซึ่งพันธกรณีของอนุสัญญาฯ มีผลบังคับใช้วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2541 โดยมีพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่าง
ประเทศ (Ramsar Site) แห่งแรกของประเทศไทย คือ พรุควนขี้เสียนในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยมีพื้นที่ประมาณ 3,085 ไร่ เป็นลำดับที่ 948 ในทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศของอนุสัญญาแรมซาร์ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีแรมซาร์ไซต์รวม 14 แห่ง ได้แก่

ลำดับ ชื่อพื้นที่ จังหวัด เนื้อที่ วันที่ประกาศ
948 พรุควนขี้เสียนในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย พัทลุง     3,085 ไร 13 กันยายน พ.ศ. 2541
1098 พื้นที่ชุ่มน้ำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง  บึงกาฬ 13,837.5 ไร่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2544
1099 พื้นที่ชุ่มน้ำดอนหอยหลอด  สมุทรสงคราม 546,875 ไร่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2544
1100 พื้นที่ชุ่มน้ำปากแม่น้ำกระบี่  กระบี่ 133,120 ไร่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2544
1101 พื้นที่ชุ่มน้ำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย  เชียงราย 2,712.5 ไร่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2544
1102 พื้นที่ชุ่มน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (พรุโต๊ะแดง)  นราธิวาส 125,625 ไร่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2544
1182 พื้นที่ชุ่มน้ำอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม–เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง–ปากน้ำตรัง ตรัง 515,745 ไร่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2545
1183 พื้นที่ชุ่มน้ำอุทยานแห่งชาติแหลมสน–ปากแม่น้ำกระบุรี-ปากคลองกะเปอร์  ระนอง 677,625 ไร่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2545
1184 พื้นที่ชุ่มน้ำอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง  สุราษฎร์ธานี 63,750 ไร่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2545
1185 พื้นที่ชุ่มน้ำอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา  พังงา 250,000 ไร่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2545
2238 พื้นที่ชุ่มน้ำอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 43,074 ไร่ 14 มกราคม พ.ศ. 2551
1926 พื้นที่ชุ่มน้ำกุดทิง บึงกาฬ 16,500 ไร่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2552
2152 พื้นที่ชุ่มน้ำเกาะกระ นครศรีธรรมราช 2,337.5 ไร่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2556
2153 พื้นที่ชุ่มน้ำเกาะระ-เกาะพระทอง พังงา 122,800 ไร่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2556

          องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ควบคุมดูแลการดำเนินการตามอนุสัญญาฯ
โดยสำนักเลขาธิการ (The Secretariat of Ramsar Bureau) ซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารที่เป็นอิสระ ประกอบด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารตั้งอยู่
ที่เดียวกันกับสำนักงานสหพันธ์นานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์