หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ
 

ผลดีในการเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาแรมซาร์


         อนุสัญญาแรมซาร์เป็นหนึ่งในกฎหมายระหว่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เช่น อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (CITES) อนุสัญญามรดกโลก อนุสัญญาว่าด้วยชนิดพันธุ์อพยพ อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายลทางชีวภาพ และอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ในการเป็นภาคีอนุสัญญาประเภทนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของประชาคมโลก ในการอนุสัญญาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

        การเป็นภาคีอนุสัญญาแรมซาร์ทำให้มีโอกาสเข้าร่วมในการแสดงความคิดเห็นกับนานาประเทศ ในการประชุมเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำอย่างชาญฉลาด เช่น มติของประเทศภาคีจากการประชุมสมัชชาภาคี ครั้งที่ 3 ทำให้เกิดกองทุนความช่วยเหลือในการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำแก่ประเทศที่กำลังพัฒนาขึ้น

         การเป็นภาคีอนุสัญญาแรมซาร์จะนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ และเป็นการนำพื้นที่ชุ่มน้ำสำคัญของประเทศ เข้าไปในทะเบียนรายชื่อพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Site) ทำให้เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก นอกจากนั้นยังเป็นการเพิ่มความเป็นไปได้สำหรับภาคีที่เป็นประเทศกำลังพัฒนาจะได้รับการสนับสนุนและความช่วยเหลือในการดำเนินงานอนุรักษ์และจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศของตน

         การเป็นภาคีอนุสัญญาแรมซาร์ จะทำให้ภาคีประเทศต่างๆ ได้รับข่าวสารข้อมูลและคำแนะนำที่ทันสมัยเกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มน้ำ และข้อคิดเห็นต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำอย่างชาญฉลาด ทั้งนี้ ซึ่งอาจจะนำมาประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์และการแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศต่อไป

        ภาคีสามารถเสนอขอรับการสนับสนุนความช่วยเหลือ จากต่างประเทศหรือเงินกองทุนอนุสัญญาฯ (Ramsar Small Grants Fund for Wetland Conservation and Wise USE) ได้โครงการละประมาณ 40,000 ฟรังค์สวิสหรือประมาณ 1,000,000 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2552)