หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาแรมซาร์

        The United Nations Scientific and Cultural Organization (UNESCO) เป็นองค์กรรับรองการเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาฯ ของประเทศต่างๆ
ในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาแรมซาร์

         สมัชชาภาคีของอนุสัญญาฯ (Conference of the Contracting Parties) จะมีการประชุมทุกๆ 3 ปี

        Standing Committee คณะกรรมการบริหารอนุสัญญาฯ มีหน้าที่จัดเตรียมเอกสารในการประชุมประเทศภาคีและให้คำแนะนำการดำเนินการ
ของสำนักงานเลขาธิการอนุสัญญาฯ ซึ่งจะมีการประชุมปีละ 1 ครั้ง ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

         Scientific and Technical Review Panel ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน้าที่ให้คำแนะนำด้านวิชาการ
ต่อคณะกรรมการบริหาร มีวาระคราวละ 3 ปี

        Secretariat ซึ่งเป็นสำนักงานเลขาธิการอนุสัญญาฯ (Ramsar Bureau) ทำหน้าที่ประสานงานกับภาคี และดำเนินงานเกี่ยวกับอนุสัญญาฯ โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สำนักงานเลขาธิการฯ มีองค์ประกอบดังนี้ คือ เลขาธิการ (Secretary General) รองเลขาธิการ (Deputy Secretary General) ผู้ประสานงานระดับภูมิภาค 4 ท่าน คือ เอเชีย แอฟริกา ยุโรป และ Neotropic

        Partner Organizations อันได้แก่ องค์กรเครือข่ายอันประกอบด้วย Birdlife International, IUCN – The Word Conservation Union, Wetland International และ World Wide Fund For Nature (WWF), Wetland International (WI), Intregrated Water Management Institute (IWMI)

อ้างอิง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. ทำความเข้าใจอนุสัญญาแรมซาร์