หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


คณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ
 

ระเบียบวาระการประชุม
คณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่  3/2553
วันที่ 30 มิถุนายน 2553 เวลา 10.00 – 14.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 ชั้น 2  อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 


ระเบียบวาระที่ 1          เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2          เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 2/2553

ระเบียบวาระที่ 3          เรื่องเพื่อทราบ
                                     3.1  ความก้าวหน้าการเสนอพื้นที่เกาะกระ เกาะระ เกาะพระทอง เป็นแรมซาร์ไซต์ และการรับรองพันธมิตรสำหรับการอนุรักษ์
                                            นกอพยพและการใช้ประโยชน์ถิ่นที่อยู่อาศัยของนกอพยพอย่างยั่งยืนในเส้นทางการบินเอเชียตะวันออก - ออสเตรเลีย
                                     3.2  ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ สมัยที่ 41
                                     3.3  ผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณปากแม่น้ำแม่กลอง                                            (ดอนหอยหลอด) จังหวัดสมุทรสงคราม
                                     3.4  ร่างแผนปฏิบัติการอนุรักษ์นกชายเลนปากช้อนในประเทศไทย
                                     3.5  ความก้าวหน้าการเสนอพื้นที่ปากแม่น้ำที่สำคัญของประเทศเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
                                     3.6  การจัดกิจกรรมฉลองเนื่องในโอกาสปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ

ระเบียบวาระที่ 4          เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา
                                     4.1  การดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการร้องเรียนการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำบึงทุ่งกะโล่ จังหวัดอุตรดิตถ์
                                     4.2  การจัดการเพื่อคุ้มครองแหล่งที่อยู่อาศัยของพลับพลึงธาร โดยการประกาศจังหวัดระนองตอนล่างในอำเภอสุขสำราญ                                             และกะเปอร์ และจังหวัดพังงาตอนบน ในเขตอำเภอตะกั่วป่าและคุระบุรี เป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

ระเบียบวาระที่ 5          เรื่องเพื่อพิจารณา
                                     5.1  การเสนอพื้นที่ชุ่มน้ำตำบลโคกขาม และตำบลพันท้านนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร                                             เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Site)
                                     5.2  สถานภาพ ข้อเสนอแนะและมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำประเภทพรุของประเทศไทย
                                     5.3  สถานภาพ ข้อเสนอแนะและมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำประเภทหนองบึงน้ำจืด (ภาคอีสาน) ของประเทศไทย

ระเบียบวาระที่ 6          เรื่องอื่นๆ


อ้างอิง  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. คณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ