หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


คณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ
 

ระเบียบวาระการประชุม
คณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่  1/2555
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2555 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2  อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 


ระเบียบวาระที่ 1          เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2          เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 3/2554

ระเบียบวาระที่ 3          เรื่องเพื่อทราบ
                                     3.1  ผลการประชุม EAAFP Implementation Strategy Workshop
                                     3.2  การจัดกิจกรรมวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี 2555
                                     3.3  การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ สมัยที่ 11
                                     3.4  ผลกระทบของภาวะน้ำจืดบริเวณดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม

ระเบียบวาระที่ 4          เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา
                                     4.1  ผลการประชุม Pre – COP 11 Asia Regional Meeting of the Ramsar Convention on Wetlands
                                     4.2  ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ สมัยที่ 43

ระเบียบวาระที่ 5          เรื่องเพื่อพิจารณา
                                     5.1  การปรับปรุงองค์ประกอบคณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ

ระเบียบวาระที่ 6          เรื่องอื่นๆ


อ้างอิง  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. คณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ