หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


คณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ
 

ระเบียบวาระการประชุม
คณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่  2/2555
วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2555 เวลา 9.30 – 14.00 น.
ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2  อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 


ระเบียบวาระที่ 1          เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2          เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 1/2555

ระเบียบวาระที่ 3          เรื่องเพื่อทราบ
                                     3.1  คำสั่งคณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ ที่ 1/2555 สั่ง ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2555
                                     3.2  ผลการประชุมคณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 1/2555
                                     3.3  โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ
                                     3.4  การขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำพรุแม่รำพึง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นแรมซาร์ไซต์
                                     3.5  ผลการติดตามการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ (พื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่ 4 โครงการ)
                                            ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
                                     3.6  ผลการประชุม 6th Meeting of the Partners (MOP6) ของ Partnership for the East Asian – Australasian Flyway
                                     3.7  แนวทางสำหรับการดำเนินโครงการป้องกันปัญหาจากอุทกภัยในพื้นที่ชุ่มน้ำ
                                     3.8  โครงการพัฒนากว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา

ระเบียบวาระที่ 4          เรื่องเพื่อพิจารณา
                                     4.1  ร่างข้อมติและความเห็นของประเทศไทยในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ สมัยที่ 11
                                     4.2  ขอบเขตพื้นที่ชุ่มน้ำดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม

ระเบียบวาระที่ 5          เรื่องอื่นๆ


อ้างอิง  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. คณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ