หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


คณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ
 

ระเบียบวาระการประชุม
คณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่  4/2555
วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2555 เวลา 9.30 – 14.00 น.
ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2  อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 


ระเบียบวาระที่ 1          เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2          เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 3/2555

ระเบียบวาระที่ 3          เรื่องเพื่อทราบ
                                     3.1  โครงการจัดทำขอบเขตพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี
                                            วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
                                     3.2  International Wetland Symposium 2012
                                     3.3  ผลการดำเนินงานต่อโครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง
                                     3.4  การดำเนินการต่อข้อร้องเรียนพรุแม่รำพึง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ระเบียบวาระที่ 4          เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา
                                     4.1  แนวทางมาตรการป้องกัน รองรับผลกระทบ และฟื้นฟูระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ และติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง
                                            ระบบนิเวศของโครงการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ชุ่มน้ำ

ระเบียบวาระที่ 5          เรื่องเพื่อพิจารณา
                                     5.1  World Wetlands Day 2013

ระเบียบวาระที่ 6          เรื่องอื่นๆ


อ้างอิง  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. คณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ