หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


คณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ
 

ระเบียบวาระการประชุม
คณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่  1/2556
วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2556 เวลา 9.30 – 14.00 น.
ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2  อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 


ระเบียบวาระที่ 1          เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2          เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 4/2555

ระเบียบวาระที่ 3          เรื่องเพื่อทราบ
                                     3.1  สรุปผลการประชุมผู้ประสานงานกลางภูมิภาคเอเซียตะวันออกและเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ของคณะทำงานทบทวน
                                            ทางวิทยาศาสตร์และ วิชาการภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ ระหว่างวันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2555
                                     3.2  ความก้าวหน้าการดำเนินการประกาศให้แหล่งที่พบพลับพลึงธารเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
                                     3.3  มติที่ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555
                                           ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555
                                     3.4  ข้อคิดเห็นหน่วยงานต่อ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ไตรวรรษตามผลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว้่ด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ
                                            สมัยที่ 11 

ระเบียบวาระที่ 4          เรื่องเพื่อพิจารณา
                                     4.1  โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร
                                     4.2  โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำคลองพร้าว จังหวัดตราด 
                                     4.3  โครงการก่อสร้างเรือสำเภาตามรอยประวัติศาสตร์จังหวัดกระบี่ และโครงการชมทัศนียภาพหน้าเมืองกระบี่โดยรถไฟ

ระเบียบวาระที่ 5          เรื่องอื่นๆ


อ้างอิง  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. คณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ