หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


คณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ
 

ระเบียบวาระการประชุม
คณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่  4/2556
วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2556 เวลา 9.30 – 14.00 น.
ณ ห้องประชุม 603 ชั้น6  อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 


ระเบียบวาระที่ 1          เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2          เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 3/2556

ระเบียบวาระที่ 3          เรื่องเพื่อทราบ
                                     3.1  ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ (Standing Committee) สมัยที่ 46
                                     3.2  ผลการประชุมภาคีพันธมิตรนกอพยพเส้นทางการบินเอเซียตะวันออก-ออสเตรเลีย ครั้งที่ 7 (7th Meeting of the                                             Partners (MOP7))
                                     3.3  ผลการดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ
                                            บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร กรมทรัพยากรน้ำ
                                     3.4  ผลการประชุมคณะกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำดอนหอยหลอด
                                     3.5  ข้อร้องเรียนโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน จังหวัดกระบี่
                                     3.6  ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนกรณีโรงงานแป้งมันสำปะหลังใช้น้ำจากลำห้วยเสือเต้น ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญ
                                            ระดับชาติ
                                     3.4  ความก้าวหน้าการดำเนินงานอนุรักษ์และฟื้นฟูพลีบพลึงธาร จังหวัดระนอง
                                           

ระเบียบวาระที่ 4          เรื่องเพื่อพิจารณา
                                     4.1  แผนกลยุทธ์ไตรรวรรษ ตามข้อมติสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ สมัยที่ 11
                                     4.2  โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
                                     4.3  การพิจารณาคัดเลือกพื้นที่เพื่อจัดทำขอบเขตและแนวกันชนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ และระดับชาติ
                                            ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552
                                     4.4  กรมขนส่งทางบกขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ (บึงหนองอ้อ จังหวัดนครสวรรค์)
                                     4.5  การประชุมผู้เกี่ยวข้อง กรณีประชาชนชุมนุมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสนับสนุนให้มีการก่อสร้าง
                                            พุทธมณฑลระยองขึ้นในพื้นที่ชุ่มน้ำหนองจำรุงเล็ก
                                     4.6 ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ชุ่มน้ำ "กุดทิง" ของศูนย์การศึกษาบึงกาฬ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

ระเบียบวาระที่ 5          เรื่องอื่นๆ


อ้างอิง  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. คณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ