หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


คณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ
 

ระเบียบวาระการประชุม
คณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่  5/2556
วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2556 เวลา 9.30 – 14.00 น.
ณ ห้องประชุม 202 ชั้น2  อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 


ระเบียบวาระที่ 1          เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2          เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 4/2556

ระเบียบวาระที่ 3          เรื่องเพื่อทราบ
                                     3.1  ผลการประชุมโครงการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดระยอง
                                     3.2  ผลการประชุมและตรวจสอบ กรณีศูนย์การศึกาษบึงกาฬ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บุกรุกพื้นที่ชุ่มน้ำกุดทิง
                                            จังหวัดบึงกาฬ
                                     3.3  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "พระมารดาแห่งการคุ้มครอง
                                           ความหลากหลายทางชีวภาพ" เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 81 พรรษา                                            

ระเบียบวาระที่ 4          เรื่องเพื่อพิจารณา
                                     4.1  โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม จังหวัดสุโขทัย
                                     4.2  โครงการซ่อมแซมประตูระบายน้ำปลายคลองแม่รำพัน จังหวัดสุโขทัย เพื่อทดแทนประตูระบายน้ำเดิม

ระเบียบวาระที่ 5          เรื่องอื่นๆ

                                     5.1 (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์งานอนุรักษ์สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย 2013-2020

อ้างอิง  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. คณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ