หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


คณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ
 

ระเบียบวาระการประชุม
คณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่  3/2557
วันพุธที่ 30 มีนาคม 2557 เวลา 9.30 – 14.00 น.
ณ ห้องประชุม 202 ชั้น2  อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 


ระเบียบวาระที่ 1          เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2          เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 2/2557

ระเบียบวาระที่ 3          เรื่องเพื่อทราบ
                                     3.1  ผลการประชุมคณะอนุกรรมการรการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 1/2557
                                     3.2  ผลการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี 2557 วันที่ 17 - 18 มีนาคม 2557
                                     3.3  ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเสนอพื้นที่ชุ่มน้ำเป็นพื้นที่เครือข่ายนพอพยพในเส้นทางหารบิน เอเชียตะวันออก -
                                            ออสเตรเลีย
                                     3.4  ผลการติดตามสถานภาพพื้นีท่ชุ่มน้ำบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ และพื้นที่ชุ่มน้ำบึงสีไฟ จังหวัดบึงกาฬ                                 

ระเบียบวาระที่ 4          เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา
                                     4.1  การกำหนดคำนิยามของพื้นที่ชุ่มน้ำ

ระเบียบวาระที่ 5          เรื่องเพื่อพิจารณา

                                     5.1  ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 47 และแผนการดำเนินงานสำหรับการเข้าร่วม
                                            การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำสมั้ยที่ 12 ณ กรุง Punta del Este ประเทศอุรุกวัย
                                     5.2  มาตรฐานการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติของประเทศไทย
                                     5.3  การปรับปรุงทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติของประเทศไทย
                                     5.4  การพัฒนาหลักสูตรสำหรับศูนย์การเรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย

ระเบียบวาระที่ 6          เรื่องอื่นๆ
(ถ้ามี)

อ้างอิง  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. คณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ