หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


คณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ
 

ระเบียบวาระการประชุม
คณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่  4/2557
วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.30 – 14.00 น.
ณ ห้องประชุม 202 ชั้น2  อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 


ระเบียบวาระที่ 1          เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2          เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 3/2557

ระเบียบวาระที่ 3          เรื่องเพื่อทราบ
                                     3.1  เรื่องสืบเนื่องความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามมติและความเห็นของคณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ
                                     3.2  ผลการประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค เรื่อง Developing Management Criteria and a Management
                                            Effectiveness Evaluation Process for Ramsar Sites
                                     3.3  ผลการตรวจสอบพื้นที่ชุ่มน้ำพรุควนขี้เสียน ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย และปากแม่น้ำกระบี่
                                            ออสเตรเลีย
                                     3.4  ผลการประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ
                                            สำหรับนกอพยพในเส้นทางการบินเอเชียตะวันออก - ออสเตรเลีย
                                     3.5  ผลการติดตามสถานภาพพื้นที่ชุ่มน้ำพรุแม่รำพึง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่ชุ่มน้ำโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร
                                            พื้นที่ชุ่มน้ำปากทะเล จังหวัดเพชรบุรี พื้นที่ชุ่มน้ำกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา และพื้นที่ชุ่มน้ำแก่งละว้า จังหวัดขอนแก่น
                                

ระเบียบวาระที่ 4          เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา
                                     4.1  รายงานแห่งชาติของประเทศไทย ว่าด้วยการอนุวัตอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ
                                     4.2  การเสนอพื้นที่ชุ่มน้ำโคกขาม จังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่ชุ่มน้ำปากทะเล จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมเป็นเครือข่ายนกอพยพ

ระเบียบวาระที่ 5          เรื่องอื่นๆ
(ถ้ามี)

อ้างอิง  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. คณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ