หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


คณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ
 

ระเบียบวาระการประชุม
คณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่  5/2557
วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 9.30 – 14.00 น.
ณ ห้องประชุม 202 ชั้น2  อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 


ระเบียบวาระที่ 1          เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2          เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557

ระเบียบวาระที่ 3          เรื่องเพื่อทราบ
                                     3.1  ผลการประชุมคณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 2/2557
                                     3.2  โครงการ Maximizing Carbon Sink and Conserving Biodiversity Through Sustainable Conservation,
                                            Restoration and Management of Reat-Swamps Ecosystem

ระเบียบวาระที่ 4          เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา
                                     4.1  ผลการตรวจสอบพื้นที่ชุ่มน้ำบึงกะโล่ จังหวัดอุตรดิตถ์
                                     4.2  การพิจารณาการขออนุญาตเขื่อนป้องกันน้ำเซาะในพื้นที่ชุ่มน้ำ
                                     4.3  รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะปันหยี จังหวัดพังงา)
                                            และโครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่างๆ (เกาะพระทอง จังหวัดพังงา)
                                     4.4  การกำหนดขอบเขตและพื้นีท่กันชนของพื้นที่ชุ่มน้ำ ที่ราบลุ่มน้ำยม ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง แม่น้ำสงคราม
                                            และแม่น้ำตาปี และการกำหนดประเภทและขนาดของโครงการที่ต้องจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
                                            ตามมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำข้อ 10 ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 2 พฤศจิกายน 2552
                                     4.5  การผลักดันให้การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำอย่างชาญฉลาด เป็นวาระแห่งชาติ

ระเบียบวาระที่ 5          เรื่องอื่นๆ
(ถ้ามี)

อ้างอิง  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. คณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ