หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


คณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ
 

ระเบียบวาระการประชุม
คณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่  6/2557
วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557 เวลา 9.30 – 14.00 น.
ณ ห้องประชุม 202 ชั้น2  อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 


ระเบียบวาระที่ 1          เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2          เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557

ระเบียบวาระที่ 3          เรื่องเพื่อทราบ
                                     3.1  ความก้าวหน้าในการเตรียมเข้าร่วมประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาพื้นที่ชุ่มน้ำสมัยที่ 12 ณ เมือง Punta del Este
                                            ประเทศอุรุกวัย ในระหว่างวันที่ 1-9 มิถุนายน 2558
                                     3.2  มติคณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ ในคราวการประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557

ระเบียบวาระที่ 4          เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา
                                     4.1  การกำหนดขอบเขตพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ และระดับชาติที่มีขอบเขตยังไม่ชัดเจน
                                     
ระเบียบวาระที่ 5          เรื่องเพื่อพิจารณา

                                     5.1  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย
                                     5.2  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
                                     5.3  แผนปฏิบัติการการจัดการป่าพรุในประเทศไทย
                                     5.4  ปรับปรุงองค์ประกอบคณะทำงานพื้นที่ชุ่มน้ำ
                                     5.5  แนวทางการดำเนินงานโครงการขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ (บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ กว๊านพะเยา
                                            จังหวัดพะเยา และหนองหาน จังหวัดสกลนคร) ของกรมประมง

ระเบียบวาระที่ 6          เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อ้างอิง  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. คณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ