หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


คณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ
 

ระเบียบวาระการประชุม
คณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่  7/2557
วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 เวลา 9.30 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุม 603 ชั้น6  อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 


ระเบียบวาระที่ 1          เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2          เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557

ระเบียบวาระที่ 3          เรื่องเพื่อทราบ
                                     3.1   ผลการประชุมเตรียมการการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ สมัยที่ 12 การประชุม Asian Wetland
                                            Synposium และการประชุมเครือข่ายปฏิญญาชางวอน ในระหว่างวันที่ 3-9 พฤศจิกายน 2557 ณ เมืองเสียมราฐ
                                            ประเทศกัมพูชา

ระเบียบวาระที่ 4          เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา
                                     4.1  ขอบเขตพื้นที่ชุ่มน้ำอ่าวไทยตอนใน (อ่าวตัว ก)
                                     
ระเบียบวาระที่ 5          เรื่องเพื่อพิจารณา

                                     5.1  Information sheet ของพื้นที่ชุ่มน้ำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำสนามบิน อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด และอ่างเก็บน้ำ
                                            ห้วยจระเข้มาก สำหรับการเสนอเป็นพื้นที่เครือข่ายนกอพยพ
                                     5.2  การจัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
                                     5.3  ปรับปรุงองค์ประกอบคณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ

ระเบียบวาระที่ 6          เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อ้างอิง  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. คณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ