หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


คณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ
 

ระเบียบวาระการประชุม
คณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่  1/2558
วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.30 – 15.30 น.
ณ ห้องประชุม 603 ชั้น6  อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 


ระเบียบวาระที่ 1          เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2          เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 7/2557 วันที่ 12 ธันวาคม 2557

ระเบียบวาระที่ 3          เรื่องเพื่อทราบ
                                     3.1   ผลการประชุมภาคีพันธมิตรนกอพยพในเส้นทางบินเอเชียตะวันออก - ออสเตรเลีย ครั้งที่ 8 ในระหว่างวันที่
                                            16-21 มกราคม 2558 ณ เมืองคูชิโร่ ประเทศญี่ปุ่น
                                     3.2   ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 48 ในระหว่างวันที่ 26-30 มกราคม 2558
                                             ณ เมืองกลองด์ สมาพันธรัฐสวิส
                                     3.1   ผลการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก เรื่องพื้นที่ชุ่มน้ำเพื่ออนาคต

ระเบียบวาระที่ 4          เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา
                                     4.1  แผนปฏิบัติการการจัดการป่าพรุในประเทศไทย
                                     
ระเบียบวาระที่ 5          เรื่องเพื่อพิจารณา

                                     5.1  การศึกษามาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำตามมติคณะรัฐมนตรี ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
                                     5.2  รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้ว อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
                                           ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
                                     5.3  รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการระบบท่อจ่ายน้ำประปา ไปยังเกาะล้านเมืองพัทยา ภายใต้โครงการศึกษา
                                           ออกแบบระบบท่อจ่ายน้ำประปาไปยังเกาะล้าน เมืองพัทยา

ระเบียบวาระที่ 6          เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อ้างอิง  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. คณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ