หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


คณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ
 

ระเบียบวาระการประชุม
คณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่  2/2558
วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม 401 ชั้น4 
อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 


ระเบียบวาระที่ 1          เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2          เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558

ระเบียบวาระที่ 3          เรื่องเพื่อทราบ
                                     3.1   มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 18 มีนาคม 2558
                                     3.2   ความก้าวกน้าการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พื้นที่ชุ่มน้ำจังหวัดเชียงราย
                                     3.1   ผลการประชุมหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับทิศทางการบริหารจัดการบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร

ระเบียบวาระที่ 4          เรื่องเพื่อพิจารณา
                                     4.1  รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ
                                           (ถนนพระราม 2)
                                     4.2  รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง และถนนต่อเชื่อมตามแนวถนน
                                           สาย ง 1 และ ง 2 ผังเทืองรวมเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
                                     4.3  รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฝายยางคลองกระจง จังหวัดสุโขทัย
                                     4.4  รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการถนนหลวงแนวใหม่เลี่ยงเมืองเชียงราย ตอน แยกทางหลวง
                                           หมายเลข1211 - แยกทางหลวงหมายเลข 1207
                                     4.5  โครงการ An Indo - Burma Ramsar Regional Initiative (IBRRI) for Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Thailand
                                           and Vietnam Proposal for the Ramsar standing Committee

ระเบียบวาระที่ 5          เรื่องอื่นๆ

อ้างอิง  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. คณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ