หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


คณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ
 

ระเบียบวาระการประชุม
คณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่  3/2558
วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม 603
อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 


ระเบียบวาระที่ 1          เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2          เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 10 เมษายน 2558

ระเบียบวาระที่ 3          เรื่องเพื่อทราบ
                                     3.1   การเตรียมการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุม่น้ำ สมั้ยที่ 12 ณ เมืองปุนต้า เดล เอสเต้
                                             สาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย

ระเบียบวาระที่ 4          เรื่องเพื่อพิจารณา
                                     4.1  ร่างความคิดเห็นของประเทศไทยต่อร่างข้อมติที่เสนอในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ สมัยที่ 12

ระเบียบวาระที่ 5          เรื่องอื่นๆ

อ้างอิง  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. คณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ