หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


คณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ
 

ระเบียบวาระการประชุม
คณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่  4/2558
วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม 602 ชั้น 6
อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 


ระเบียบวาระที่ 1          เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2          เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558

ระเบียบวาระที่ 3          เรื่องเพื่อทราบ
                                     3.1   ผลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ สมัยที่ 12
                                     3.2   กองทุน Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) เปิดข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนด้านการเงิน
                                             ในพื้นที่เสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ในภูมิภาค อินโด-พม่า (Indo-Burma Hotspot)

ระเบียบวาระที่ 4          เรื่องเพื่อพิจารณา
                                     4.1  การดำเนินงานตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในคราวการประชุม ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558

ระเบียบวาระที่ 5          เรื่องอื่นๆ

อ้างอิง  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. คณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ