หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


คณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ
 

ระเบียบวาระการประชุม
คณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่  7/2558
วันที่ 14 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 


ระเบียบวาระที่ 1          เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2          เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558

ระเบียบวาระที่ 3          เรื่องเพื่อทราบ
                                     3.1   ผลการประชุมเชิงปฏบัติการการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำระดับชาติ ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2558
                                            ณ สาธารณแห่งสหภาพเมียนมาร์
                                     3.2   ผลการสำรวจพื้นที่ชุ่มน้ำแม่น้ำโขงบริเวณตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ระเบียบวาระที่ 4          เรื่องเพื่อพิจารณา
                                     4.1   การดำเนินงานตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในคราวการประชุม ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558
                                     3.2   รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (ส่วนขยาย)

ระเบียบวาระที่ 4          เรื่องอื่นๆ

อ้างอิง  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. คณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ