หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


คณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ
 

ระเบียบวาระการประชุม
คณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่  1/2559
วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559 เวลา 9.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 


ระเบียบวาระที่ 1          เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2          เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558

ระเบียบวาระที่ 3          เรื่องเพื่อทราบ
                                     3.1   องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ขอถอนเรื่องการขอใช้พื้นที่จัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ เกาะระ จังหวัดพังงา
                                     3.2   ผลการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี 2559

ระเบียบวาระที่ 4          เรื่องเพื่อพิจารณา
                                     4.1   การปรับปรุงมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 และวันที่
                                            12 พฤษภาคม 2558

ระเบียบวาระที่ 4          เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อ้างอิง  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. คณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ