หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


คณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ
 

การประชุม
เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชุ่มนํ้าของประเทศไทย
วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00-12.30 น.
ณ ห้องประชุมกมลทิพย์ 1 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ