หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชุ่มนํ้าของประเทศไทย
 

การประชุม
เพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชุ่มนํ้าของประเทศไทย
วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-12.30 น.
ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ


ลงทะเบียน 

ลงทะเบียน

09.00-09.45 น. ลงทะเบียน ณ ห้องกลมทิพย์ 1 โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพ

 

พิธีกรเชิญผู้อำนวยการกองประสานการจัดการทรัพยากระรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน

10.00-10.20 น. พิธีการเชิญ ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน

และ เชิญ ดร.อัษฎาพร ไกรพานนท์ รองเลขาธิการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากระรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดการประชุม

 

ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน

ดร.อัษฎาพร ไกรพานนท์

รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดประชุม

 

10.45-12.30 น. การนำเสนอผลการศึกษา โดย นายสุรชิต แวงโสธรณ์ หัวหน้าโครงการ

1. ความเป็นมาโครงการและสถานการณ์พื้นที่ชุ่มนํ้าของไทย

2. ขอบเขตและแนวกันชนของพื้นที่ชุ่มนํ้า

-หลักเกณฑ์ในการกำหนดแนวเขตพื้นที่ชุ่มนํ้าชายฝั่งทะเล

-ผลการปรับปรุงแนวเขตพื้นที่ชุ่มนํ้าชายฝั่งทะเล

3.ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเครื่องมือ/กลไกการบริหารการจัดการพื้นที่ชุ่มนํ้า

4.สรุปการประชุมและข้อเสนอแนะ

 

ผู้เข้ารับฟังความคิดเห็น

 

เปิดให้ผู้ร่วมรับฟังความคิดเห็น ซักถามช่วงละ 15 นาที

12.30 น. ปิดการประชุม และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

 

วัตถุประสงค์ของการประชุม

    1. เพื่อนำเสนอผลการทบทวนสถานภาพพื้นที่ชุ่มนํ้า สำหรับการปรับปรุงทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มนํ้าที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ และระดับชาติ
ของประเทศไทย

    2. เพื่อนำเสนอหลักเกณฑ์และการปรับปรุงแนวเขตของพื้นที่ชุ่มนํ้าชายฝั่งทะเล

    3. เพื่อนำเสนอข้อเสนอแนะในการพัฒนาเครื่องมือ/กลไกการบริหารการจัดการพื้นที่ชุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลชองประเทศไทย

    4. เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการศึกษาของโครงการ

 

กลุ่มเป้าหมาย

    เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อวจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 100 คน

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

    1. ขอบเขตและแนวกันชนของพื้นที่ชุ่มนํ้าประเทศไทยที่ชัดเจน

    2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเครื่องมือ/กลไกการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลของประเทศไทย

    3. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากการประชุมต่อผลการศึกษาโครงการฯ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงการจัดทำรายงานการศึกษา
สมบูรณ์ครบถ้วนต่อไป

 

เอกสารประกอบการประชุม >>>> หลักการและเหตุผล

เอกสารประกอบการประชุม >>>> เอกสารประกอบการประชุม