หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


คุณค่าและความสำคัญ
 
 

            คุณค่าโดยรวมของพื้นที่ชุ่มน้ำ ได้แก่ การเป็นแหล่งน้ำ แหล่งกักเก็บน้ำฝน และน้ำท่า ป้องกันน้ำเค็มมิให้รุกเข้ามาในแผ่นดิน ป้องกันชายฝั่ง
พังทลาย ดักจับตะกอนและแร่ธาตุ ดักจับสารพิษ เป็นแหล่งทรัพยากรและผลผลิตธรรมชาติที่มนุษย์เข้าไปเก็บเกี่ยวใช้ประโยชน์ เป็นแหล่งรวบรวม
พันธุ์พืชและสัตว์ มีความสำคัญทางนิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ธรรมชาติ
          
            โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งของผู้ผลิตที่สำคัญในห่วงโซ่อาหาร  ความสำคัญด้านนันทนาการและการท่องเที่ยว  ประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น และเป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ำเป็นระบบนิเวศที่มีบทบาทหน้าที่ ตลอดจนคุณค่าและความสำคัญต่อวิถีชีวิตทั้งของ
มนุษย์ พืช และสัตว์ ทั้งทางนิเวศวิทยา เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทั้งในระบบท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ คุณประโยชน์ที่ได้รับจาก
พื้นที่ชุ่มน้ำ ได้แก่

บริการจากระบบนิเวศ

ประเภทพื้นที่ชุ่มน้ำ

แนวปะการัง

ป่าชายเลนและ
ที่ลุ่มในเขต
น้ำขึ้นน้ำลง

ระบบนิเวศชายฝั่งทะเล (ถิ่นที่อยู่อาศัยหลาย
ประเภท เช่น น้ำทะเลต้น
หาดหิน ปากแม่น้ำ
พื้นที่ชุ่มน้ำในแผ่นดิน
ที่มีพืชปกคลุม
(ที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง
หนองบึงและพื้นที่พรุ)
ทะเลสาบน้ำจืด
และแม่น้ำ
ทรัพยากร
อาหาร
น้ำจืด
วัตถุดิบ
ทรัพยากรพันธุกรรม
ทรัพยากรยารักษาโรค
ทรัพยากรเครื่องประดับ/ตกแต่ง
ควบคุม
 
ส่งผลต่อคุณภาพอากาศ
การควบคุมสภาพภูมิอากาศ
การบรรเทาภัยธรรมชาติ
การควบคุมการไหลของน้ำ
บำบัดของเสีย/กรองน้ำ
ป้องกันการกัดเซาะ
ดำรงรักษาวัฎจักรของสารอาหาร/ความสมบูรณ์ของดิน
การผสมเกสร
การควบคุมโดยชีวอินทรีย์
ถิ่นที่อยู่อาศัย          
ดำรงค์รักษาวัฏจักรของชีวิต (ความหลากหลายทางชีวภาพ)
?
?
คุ้มครองแหล่งพันธุกรรม
?
?
?
?
วัฒนธรรม          
ข้อมูลข่าวสารด้านสุนทรียศาสตร์
สันทนาการ/การท่องเที่ยว
ที่มาของแรงบันดาลใจทางศิลปะและวัฒนธรรม
ประสบการทางจิตวิญญาณ
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการเรียนรู้ (การศึกษา)

หมายเหตุ : หมายถึง มีบทบาทสูง    หมายถึง มีบทบาทปานกลาง     หมายถึง มีบทบาทน้อย    หมายถึง ไม่มีบทบาท

อ้างอิง   1. TEEB (2010) ; de Groot et al. (2010); Danone Fund for Nature (2010)
            2. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. แผ่นพับรู้ไว้ใช่ว่าพื้นที่ชุ่มน้ำ. 2557