หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


ภาพรวมพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย
 

ภาพรวมพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetlands)

       พื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศไทย ประกอบด้วยป่าชายเลน ป่าพรุ หนอง บึง สนุ่น ทุ่งนา ทะเลสาบ และแม่น้ำ ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้มีมติให้เสนอ พื้นที่ชุ่มน้ำ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
บึงโขงหลง ปากแม่น้ำกระบี่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ (พรุโต๊ะแดง) อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม-หมู่เกาะลิบง-ปากน้ำตรัง อุทยานแห่งชาติแหลมสน-ปากคลองกะเปอร์-ปากแม่น้ำ กระบุรี อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา เขตห้ามล่า สัตว์ป่าหนองบงคาย ดอนหอยหลอด อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด กุดทิง เกาะกระ และเกาะระ-เกาะพระทองเป็น Ramsar Site 

       โดยแห่งแรกที่นำเสนอพร้อมกับการเข้าร่วมเป็น ภาคีอนุสัญญาแรมซาร์คือ พรุควนขี้เสี้ยน ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคี อนุสัญญาฯ ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2541

 
 
 

พื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศไทย

        สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้สำรวจและพบว่าประเทศไทยมีพื้นที่ชุ่มน้ำ ประกอบด้วยป่าชายเลน ป่าพรุ หนอง บึง สนุ่น ทะเลสาบและแม่น้ำกระจายอยู่ทั่วประเทศ รวมเนื้อที่ได้ ประมาณ 22,885,100 ไร่ เท่ากับ ร้อยละ 6.75 ของพื้นที่ ประเทศโดยแบ่งกลุ่มตามลำดับความสำคัญตามอนุสัญญาแรมซาร์ได้ดังนี้

  • พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับระหว่างประเทศที่ขึ้นทะเบียน
    แรมซาร์ 14 แห่ง
  • พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ 69 แห่ง
  • พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติ 47 แห่ง
  • พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับท้องถิ่น 19,295 แห่ง
  • พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีสมควรได้รับการคุ้มครองและฟื้นฟู 28 แห่ง