หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


นิยาม ความหมาย
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี 2556
เรื่อง "รักน้ำ ดูแลพื้นที่ชุ่มน้ำ"
วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556
ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามา การ์เดนส์ กรุงเทพฯ

4 ก.พ. 55 ภาพการประชุม การประชุมทั้งหมด
กำหนดการ | หลักการและเหตุผล

วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556
หัวข้อ วิทยากร/ผู้บรรยาย
การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน  นายนิทัศน์ ภู่วัฒนกุล
      อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
รายงานสถานภาพและการคุกคามพื้นที่ชุ่มน้ำ  นายสุชาติ สัยละมัย
      สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
พื้นที่ชุ่มน้ำและการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ (เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง)  พลตรีหญิงจรัสพิมพ์ ธีรลักษณ์
      ผู้จัดการพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยงองค์การบริหาร
      การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
 นายภูมิ พิณเทพ
      ผู้จัดการโครงการปกป้องสภาพภูมิอากาศในภาคการท่องเที่ยว GIZ
การอภิปรายเรื่อง “รักน้ำ ดูแลพื้นที่ชุ่มน้ำ”  นายอำมาตย์ สุธรรมจรัส
      ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการอนุรักษ์แหล่งน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
 นายกังวาฬ ดีสุวรรณ
      รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร