หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


 
การดำเนินงานตามพันธกรณี
กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก พ.ศ. 2558 เรื่อง "พื้นที่ชุ่มน้ำเพื่ออนาคต"

              เนื่องในปี 2558 นี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา ซึ่งพระองค์ท่านให้ความสนพระทัยในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำมาโดยตลอด และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงร่วมกับอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จัดกิจกรรมเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ในระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ. เพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายสุนันต์ อรุณนพรัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีเปิด และมีกิจกรรมสำคัญต่างๆ มากมาย เช่น

การประกวดวาดภาพระบายสีระดับเยาวชนในหัวข้อ "พื้นที่ชุ่มน้ำเพื่ออนาคต"
การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และ ปลูกต้นไม้
การเสวนา เรื่องพื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อชีวิต และ สุดยอดของพื้นที่ชุ่มน้ำ
การจัดนิทรรศการและการละเล่นของชมรม/กลุ่มอนุรักษ์ สถานศึกษานพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน