หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


 
การดำเนินงานตามพันธกรณี
กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก พ.ศ. 2559 เรื่อง "พื้นที่ชุ่มน้ำ:วิถีชีวิตที่ยั่งยืน"

             สำหรับในปี 2559 สำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำได้กำหนดหัวข้อของการจัดกิจกรรมวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกเป็น “Wetlands for our future : Sustainable lifelihood”เนื่องจากทั้งผลผลิตและการบริการที่ได้จากระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำที่เป็นทั้งแหล่งน้ำ แหล่งอาหาร ป้องกันน้ำท่วม ป้องกันการกัดเซาะ เป็นเส้นทางคมนาคม เป็นแหล่งสร้างรัง วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน ตลอดจนเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่สำคัญ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยหลักที่สำคัญในการดำรงชีวิตของชุมชน ที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ชุ่มน้ำ และนำไปสู่ความยั่งยืนดังหัวข้อที่สำนักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ได้กำหนด
             วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกประจำปี 2559 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเป็นเจ้าภาพร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเทรา และกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำบางปะกง ได้รับเกียรติจากนางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัะยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด และมีกิจกรรมสำคัญต่างๆ มากมาย เช่น

การจัดนิทรรรศการภาพถ่ายสารคดีชุด “บางปะกง สายน้ำแห่งชีวิต”
การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง แนวทางการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำแบบต่างๆ
ทัศนศึกษาวิถีชีวิตที่ยั่งยืนของลุ่มน้ำบางปะกง
มุมแสดงผลงาน “เยาวชนกับแม่น้ำบางปะกง ฉันจะช่วยอะไรได้บ้าง”

                                                                                                                                                                                                           รายละเอียดเพิ่มเติม >>