หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


 
การดำเนินงานตามพันธกรณี
กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก พ.ศ. 2560 เรื่อง "พื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อการลดความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ"

             สำหรับในปี 2560 สำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำได้กำหนดหัวข้อของการจัดกิจกรรมวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกเป็น “Wetland for Disaster Risk Reduction” ซึ่งสาเหตุสำคัญประการหนึ่งของการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ คือ ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งรองรับน้ำแกละกักเก็บน้ำถูกบุกรุก ทำลาย หรือถูกพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปใช้ประโยชน์รูปแบบอื่น เช่น ชุมชนเมือง อาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ซึ่งสำนักงานเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติต่างๆ รวมทั้งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของพื้นที่ชุ่มน้ำในการช่วยลดความเสี่ยงของภัยพิบัติ
ตามที่สำนักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ได้กำหนด
             วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกประจำปี 2560 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ จังหวัดเชียงราย โดยมีหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรม คือ กรมทรัพยากรน้ำ และกรมทรัพยากรธรณี ได้รับเกียรติจาก ดร. วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด และมีกิจกรรมสำคัญต่างๆ มากมาย เช่น

การจัดนิทรรรศการ และกิจกรรมด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำ
การบรรยายพิเศษ เรื่อง การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ และการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชุ่มน้ำ โดยรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
การบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการเพื่อบดความเสี่ยงการเกิดธรณีพิบัติภัย โดยรองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
การเสวนา เรื่อง พื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อลดความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ และ การบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำเวียงหนองหล่มอย่างยั่งยืน
ทัศนศึกษาดูงาน นั่งเรือขมนกน้ำ นกชายเลน และนกเป็ด ณ พื้นที่ชุ่มน้ำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย
ทัศนศึกษาดูงาน จุดชมนกเหยี่ยว ปางฮุ้ง ปางควาย ณ พื้นที่ชุ่มน้ำเวียงหนองหล่ม และวัดป่าหมากหน่อ

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
หัวข้อ วิทยากร/ผู้บรรยาย
บทบาทของพื้นที่ชุ่มน้ำในการลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ   ดร. วิจารย์ สิมาฉายา
      ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ และการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชุ่มน้ำ   นายสมนึก สุขช่วย
      รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
นโยบายการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดธรณีพิบัติภัย  นายนิวัติ มณีขัติย์
      รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

พื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อการลดความเสี่ยงถัยพิบัติทางธรรมชาติ

การส่งเสริมการจัดการน้ำในภาวะวิกฤตโยการรักษาระบบนิเวศในพื้นที่ชุ่มน้ำ โดยใช้มาตรการปรับตัวเชิงระบบนิเวศ (Ecosystem-based Adaptation : EbA)
อดีต ปัจจุบัน อนาคต และการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำเวียงหนองหล่ม

โคก หนอง นา โมเดล

การบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย
 นางสาวเกตน์พริมา แสนสุด
      เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ ECOAWAT องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)
 นายสุวิทย์ โคสุวรรณ
      นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ กรมทรัพยากรธรณี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชฐ โสวิทยสกุล
      คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 นายวชิรายุ เกียรติบุตร
      หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย

การบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำเวียงหนองหล่มอย่างยั่งยืน

แนวทางการฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำเวียงหนองหล่ม

พื้นที่ชุ่มน้ำเวียงหนองหล่มกับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวสากล นายสุชาครีย์ ศรีรัตน์
      เลขาธิการสามคมเพื่อการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างชาญฉลาด
 นายอภิชา ตระสินธุ์
      ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

 

                                                                                                                                                                                                            รายละเอียดเพิ่มเติม >>